YWalesLogo

• Y Fflint

Mae eich fforwm ieuenctid yn ffordd wych o fod yn rhan o’ch cymuned leol, ac o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc lle rydych chi’n byw. Mae pob fforwm yng Nghymru’n gweithio mewn ffordd wahanol, ond mae’r materion bob amser yn cael eu nodi gan bobl ifanc, sydd wedyn yn ymgyrchu dros newid. Mae fforymau plant mewn rhai ardaloedd hefyd.

Bydd y fforwm yn defnyddio’r dudalen hon i rannu eu gwaith. Dewch nôl yn fuan i weld beth sy’n digwydd.

Dysgu’r ffordd rydyn NI ei eisiau

Rydyn ni'n grŵp o bobl ifanc o'r enw Fforwm Ieuenctid Sir y Fflint sy'n cwrdd unwaith yr wythnos i drafod pethau sy'n effeithio ar fywydau'n cymheiriaid yn y sir. Un o'r materion sy'n cael ei godi drwy'r amser yw addysg a sut rydyn ni'n cael ein dysgu. Gobeithio eich bod chi'n hoffi'n ffilm ac yn cytuno â'r gyfraith rydyn ni wedi ei hawgrymu!

New Picture 73

Rydyn ni'n credu os bydd plentyn neu berson ifanc (mewn gwirionedd, unrhyw un) yn cael ei ddysgu mewn arddull sydd o fudd i'w anghenion dysgu, bydd yn ei ddiddori ac yn cynnal ei sylw yn y pwnc yn llawer gwell. Bydd hyn yn golygu gwell dealltwriaeth o beth sy'n cael ei dysgu, cysylltiadau proffesiynol gwell â'r athrawon ac efallai bydd hyd yn oed pethau fel presenoldeb yn gwella!

Os oes gan rywun ddiddordeb mewn amgylchedd dysgu sy'n addas iddyn nhw a thrwy ddull dysgu sy'n well ganddyn nhw yna byddai beth oedd efallai'n anodd o'r blaen yn sydyn yn dod yn hwyl!

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.