YWalesLogo

• Sir Fynwy

Mae eich fforwm ieuenctid yn ffordd wych o fod yn rhan o’ch cymuned leol, ac o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc lle rydych chi’n byw. Mae pob fforwm yng Nghymru’n gweithio mewn ffordd wahanol, ond mae’r materion bob amser yn cael eu nodi gan bobl ifanc, sydd wedyn yn ymgyrchu dros newid. Mae fforymau plant mewn rhai ardaloedd hefyd.

Bydd y fforwm yn defnyddio’r dudalen hon i rannu eu gwaith. Dewch nôl yn fuan i weld beth sy’n digwydd.

Gwefan cefnogaeth a chyngor newydd ar gyfer pobl ifanc yn byw gyda hunananafu

Mae pobl ifanc o Sir Fynwy a swyddogion iechyd wedi datblygu gwefan werthfawr yn cynnig cefnogaeth a chyngor i rai sy'n byw gyda hunananafu. Mae'r adnodd newydd - a alwyd yn Buddy - yn diwallu'r angen am safle ar-lein yn cynnig gwybodaeth, arweiniad, dulliau therapiwtig ac opsiynau sydd ar gael i bobl ifanc bob amser. Mae'n rhoi cefnogaeth a thechnegau cyfrinachol i helpu ymdopi gyda meddyliau a theimladau negyddol sy'n gysylltiedig gyda hunananafu ac yn rhoi sicrwydd i'r rhai sy'n cael cyfnod anodd nad ydynt ar ben eu hunain.

Lansiwyd gwefan Buddy yn Ysgol Brenin Harri VIII ddydd Gwener 18 Tachwedd mewn cysylltiad â Diwrnod Rhyngwladol y Dynion a gynhaliwyd y diwrnod dilynol. Thema'r digwyddiad rhyngwladol blynyddol eleni yw Atal Hunanladdiad Gwrywod a'i nod yw codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl sy'n effeithio ar ddynion. Cyflwynodd staff o Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy weithdai i ddisgyblion i ganolbwyntio ar bwysigrwydd siarad am eu teimladau ac effaith iechyd meddwl a hunanladdiad gwrywod.

Mae Buddy yn gobeithio chwalu rhwystrau sy'n gysylltiedig gyda mater sensitif hunananafu a helpu pobl i siarad yn agored, gan eu hysbysu am ffyrdd o ymdopi, yr opsiynau sydd ar gael a chael mynediad i gefnogaeth pan deimlant y gallant wneud hynny. Cynlluniwyd y wefan fel ymateb i gynnydd mewn ymddygiad hunananafu gan bobl ifanc a welwyd gan swyddogion proffesiynol mewn iechyd, addysg a chwnsela mewn blynyddoedd diweddar. Cefnogwyd y wefan gan sefydliad nid-er-elw Heads Above the Waves sy'n codi ymwybyddiaeth o iselder a hunananaf mewn pobl ifanc ac sydd wedi rhoi adroddiadau a straeon personol ar gyfer y safle. Mae mwy o wybodaeth a help gan Buddy ar gael ar buddyapp.monmouthshire.gov.uk/cy/.

Dywedodd Geoff Burrows, aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd:

"Mae mor hanfodol pan fo pobl yn ymwneud â materion sensitif yn eu bywydau megis hunananafu y gallant deimlo'n hyderus i ganfod ffyrdd cyfrinachol i'w cefnogi megis Buddy, yn arbennig pan mae'r help hwnnw wedi ei seilio ar brofiad pobl eraill sydd wedi wynebu ac yn parhau i wynebu'r un heriau."

Cyllidwyd Buddy gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gefnogi pobl sy'n hunananafu yng Nghymru. Bu Uned Diogelu ac Uned Sicrwydd Ansawdd Sir Fynwy a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy - sy'n cynnwys swyddogion o Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a'r cyngor sir - yn cydweithio i ddatblygu'r wefan. Bu pobl ifanc a gafodd gefnogaeth gan wasanaeth cwnsela Wyneb i Wyneb Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy yn ganolog wrth ddylunio a chynnwys y wefan o'r dechrau cyntaf.

Buddy website

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.