YWalesLogo

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Cyflwyniad

Mae Cymru Ifanc yn brosiect sy’n cael ei gynnal gan Plant yng Nghymru sydd wedi ymrwymo i gadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel. Byddwn ni ond yn anfon gwybodaeth atoch chi os bydd gennym eich caniatâd ac ni fyddwn ni byth yn gwerthu nac yn rhannu’ch gwybodaeth i gwmnïau marchnata. 

Bydd Plant yng Nghymru bob amser yn trafod eich gwybodaeth bersonol mewn ffordd sy’n deg, yn hawdd ei deall ac sy’n gyfreithlon.  Ar unrhyw adeg, gallwch chi ofyn i ni a byddwn ni’n dangos i chi’r wybodaeth bersonol rydyn ni’n ei chadw amdanoch chi.

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut rydym yn casglu ac yn storio’ch gwybodaeth, pam mae ei hangen arnon ni a beth rydyn ni’n ei gwneud gyda hi.  Darllenwch y polisi fel eich bod chi’n gwybod beth rydyn ni’n ei wneud gyda’ch gwybodaeth bersonol.

Ein tasg ni yw dweud wrthych chi pam mae arnon ni angen eich gwybodaeth bersonol a beth fyddwn ni’n ei gwneud gyda hi.  Os nad ydych chi’n siŵr am rywbeth, mae ond angen holi aelod o staff Cymru Ifanc, neu ein ffonio, a byddwn ni’n mynd drwyddo gyda chi.  Gallwch chi ofyn i’ch arweinydd lleol, eich rhiant neu’ch gofalwr siarad â ni hefyd a byddwn ni’n mynd drwyddo fe gyda nhw.

Rydyn ni’n argymell eich bod chi’n darllen prif Bolisi Preifatrwydd Plant yng Nghymru drwy glicio yma.

Dyma sut i gysylltu â ni:

Tîm Gwybodaeth

Plant yng Nghymru

25 Plas Windsor

Caerdydd

CF10 3 BZ

E-bost:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ffôn:                029 2034 2434

Pwy ydym ni?

Mae Cymru Ifanc yn brosiect sy’n cael ei gynnal gan Plant yng Nghymru.  Mae holl staff Cymru Ifanc yn gweithio i Plant yng Nghymru.  Nod prosiect Cymru Ifanc ydy gwrando arnoch chi ac rydyn ni’n helpu pobl ifanc i rannu eu lleisiau ac i wneud yn siŵr bod eu barn yn cael ei chlywed.

Mae Plant yng Nghymru yn elusen sy’n gweithio gyda chyrff, plant, pobl ifanc a’u teuluoedd.  Cliciwch yma i fynd i brif wefan Plant yng Nghymru.

Plant yng Nghymru sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio’n ddiogel ac yn dilyn rheolau’r gyfraith.  Am hynny, mae Plant yng Nghymru yn cael eu galw’r Rheolyddion Data.

Pa wybodaeth oes arnon ni ei hangen?

Er mwyn i ni gael casglu a storio’ch gwybodaeth bersonol, mae’n rhaid i Plant yng Nghymru ddilyn y rheolau mewn 2 gyfraith wahanol. Y gyfraith gyntaf ydy Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r ail un ydy Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018.

Mae rheolau’r cyfreithiau hyn yn golygu bod rhaid i Plant yng Nghymru fod y 'rheolydd data'.  Mae hyn jest yn golygu mai Plant yng Nghymru sydd bob amser yn gyfrifol am gadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel ac y gallwn ni ddefnyddio’ch gwybodaeth dim ond mewn ffordd rydych chi wedi cytuno iddi neu rydych chi’n gwybod amdani.

Os byddwch chi’n dod i ddigwyddiad gyda’ch grŵp lleol, yna bydd arweinydd y grŵp yma wedi casglu a storio’ch gwybodaeth yn barod, felly fydd ddim ei hangen arnon ni.  Bydd eich arweinydd lleol jest angen dweud wrthyn ni faint o bobl sy’n dod, ond ddim eich enwau.

Pan fyddwch chi’n dod i ddigwyddiad gyda’ch arweinydd, rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod eich anghenion yn cael eu bodloni.  Felly, os oes anabledd gennych chi neu angen unrhyw fwyd arbennig, bydd eich arweinydd yn gadael i ni wybod.

Er enghraifft, efallai bydd eich arweinydd yn dweud:

“Mae gennyn ni 10 o bobl ifanc yn dod i’r digwyddiad ac mae angen mynediad cadair olwyn ar 1 ohonyn nhw”. 

Os felly, mae angen i ni wybod am yr anabledd i wneud yn siŵr y gallwn ni roi mynediad, ond nid ydyn ni’n gofyn am eich enw achos does dim angen eich enw arnon ni.  Mae’r wybodaeth yma’n cael ei chadw’n ddi-enw, sy’n golygu nad ydyn ni’n cysylltu’ch enw chi â’ch anabledd.

Os byddwch chi’n dod i ddigwyddiad ar eich pen eich hun, bydd angen i ni wybod mwy o wybodaeth amdanoch chi.  Y rheswm am hynny ydy i adael i ni weithio gyda chi a chysylltu â chi’n uniongyrchol a gadael i chi wybod ble fydd y digwyddiad a faint o’r gloch bydd yn dechrau.

Fel arfer byddwn ni’n gofyn i chi am:

 • Eich enw
 • Cyfeiriad
 • Rhif ffôn
 • Sut rydych chi eisiau i ni gysylltu â chi (e.e. ffôn, testun, e-bost neu ffordd arall rydych chi’n dewis)
 • Manylion cysylltu argyfwng eich rhiant neu ofalwr

Weithiau mae angen i ni ofyn i chi am wybodaeth arall.  Mae’r wybodaeth hon yn cael ei galw’n wybodaeth Categori Arbennig.  Mae angen i ni gasglu a storio’r wybodaeth yma i wneud yn siŵr bod gennyn ni ganiatâd i weithio’n uniongyrchol gyda chi ac i wneud yn siŵr y gallwn ni ddarparu’n gwasanaethau mewn ffordd sy’n bodloni’ch anghenion chi:

Efallai byddwn ni’n gofyn i chi am wybodaeth Categori Arbennig fel:

 • Eich dyddiad geni
 • Eich rhywedd
 • Os oes gennych chi unrhyw anableddau

Bydd angen i ni wybod yr wybodaeth yma:

 • Os ydych chi’n mynychu heb eich arweinydd grŵp lleol
 • Os ydy’n staff ni’n gyfrifol am eich diogelwch pan fyddwch chi’n teithio i ddigwyddiad
 • Os ydych chi’n mynychu unrhyw gyfarfodydd preswyl

Byddwn ni’n prosesu’ch gwybodaeth Categori Arbennig dim ond os ydych chi wedi cytuno i hyn.  Byddwn ni bob amser yn cadw’r wybodaeth yma’n ddiogel.

Os ydyn ni wedi gofyn am fanylion cyswllt eich rhiant neu ofalwr rhag ofn bod argyfwng, byddwn ni bob amser yn cadw eu gwybodaeth nhw’n ddiogel hefyd

Pam ydy Cymru Ifanc a Plant yng Nghymru yn cael casglu a storio'ch gwybodaeth bersonol?

Mae 2 gyfraith sy’n caniatáu i Plant yng Nghymru gasglu a storio’ch gwybodaeth bersonol.  Yr enw ar y rhain ydy Ddeddf Diogelu Data 1998 a Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2018.

Rydyn ni ond yn cael casglu a storio’ch gwybodaeth ar yr amod ein bod yn dilyn holl reolau’r cyfreithiau hyn.   Mae llawer o reolau o fewn y cyfreithiau yma, felly rydyn ni dim ond wedi rhestru’r rhai sy’n debygol o effeithio arnoch chi a’n gwaith ni gyda chi.  Os ydych chi eisiau cael mwy o wybodaeth am y rheolau eraill, cliciwch yma i ddarllen Polisi Preifatrwydd llawn Plant yng Nghymru.

Mae’r gyfraith yn dweud ein bod yn gallu prosesu’ch gwybodaeth pan fyddwch chi’n cymryd rhan mewn digwyddiad Cymru Ifanc achos:

 • Mae angen i ni anfon gwybodaeth atoch chi cyn y digwyddiad i adael i chi wybod ble mae e a faint o’r gloch.
 • Efallai bydd angen i ni anfon gwybodaeth atoch chi am sut i deithio i’r digwyddiad
 • Rydyn ni’n tynnu ffotograffau yn ein holl ddigwyddiadau ac yn eu defnyddio i ddangos i bawb beth rydyn ni’n ei wneud ac i hyrwyddo digwyddiadau Cymru Ifanc yn y dyfodol. Rydyn ni hefyd yn defnyddio’r ffotograffau i ddweud wrth y bobl sy’n ein hariannu am ein gwaith. Llywodraeth Cymru sy’n ein hariannu.  Wrth gwrs, fyddwn ni ddim yn tynnu neu’n defnyddio eich llun os nad ydych chi eisiau i ni wneud.  Mae ond angen gadael i aelod o staff Cymru Ifanc wybod ar y diwrnod.
 • Os ydych chi’n dod i’r digwyddiad ar eich pen eich hun, efallai byddwn ni’n gofyn am fanylion cyswllt eich rhiant neu ofalwr. Mae hyn rhag ofn bod angen i ni gysylltu â nhw mewn argyfwng yn ystod y digwyddiad.
 • Efallai y bydd angen i ni wybod os oes anabledd gennych chi, neu os ydych chi angen unrhyw fwyd arbennig neu ba iaith sy’n well gennych chi. Mae hyn i gyd fel ein bod ni’n gallu bodloni’ch anghenion a’ch cadw chi’n ddiogel.
 • Ar ôl y digwyddiad, efallai byddwn ni’n anfon gwybodaeth atoch chi am y trafodaethau neu luniau o’r digwyddiad.

O dan y gyfraith, mae’r rhesymau hyn yn cael eu galw’n fuddiant cyfreithiol.

Mae’r gyfraith yn dweud y gallwn ni brosesu’ch gwybodaeth os ydych chi’n cymryd rhan mewn arolwg achos:

 • Byddwn ni efallai’n gofyn i chi am eich oedran mewn arolwg. Mae hyn yn ein helpu i wybod beth sy’n bwysig i grwpiau oedran gwahanol.  Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth yma i adael i Lywodraeth Cymru wybod am faterion pwysig.  Felly, efallai y byddwn ni’n dweud “Dwedodd pobl 15 oed y bydden nhw’n hoffi pleidleisiau yn 16 oed”.    
 • Pan fyddwn ni’n adrodd i Lywodraeth Cymru, rydyn ni’n rhoi gwybod iddyn nhw am farn pawb. Er enghraifft, efallai y byddwn ni’n dweud “Mae 30 allan o 50 o bobl ifanc yn poeni am Brexit”.  Ond fydden ni byth yn dweud wrthyn nhw enwau’r bobl ifanc.
 • Os ydyn ni’n gofyn am eich enw ar arolwg, byddwn ni bob amser yn dweud wrthych chi pam mae arnon ni angen eich enw cyn i chi wneud yr arolwg. Byddwch chi bob amser yn gwybod beth rydyn ni’n gwneud gyda’ch gwybodaeth.

 

O dan y gyfraith, mae’r rhesymau hyn yn cael eu galw’n fuddiant cyfreithiol.

 

Pan fyddwch chi’n cymryd rhan mewn digwyddiadau Cymru Ifanc

 • Efallai bydd angen i ni wybod ble yng Nghymru rydych chi’n byw neu a oes gennych chi unrhyw anableddau neu ba iaith mae’n well gennych chi ei siarad. Mae angen yr wybodaeth yma arnon ni i adael i’n harianwyr wybod am y gwahanol fathau o bobl ifanc rydyn ni’n gweithio gyda nhw.  Nid ydyn ni’n rhoi’ch enw i’n harianwyr, rydyn ni jest yn gadael iddyn nhw wybod faint o bobl ifanc rydyn ni wedi gweithio gyda nhw.  Efallai y byddwn ni’n dweud “Roedd 5 o’r 20 o bobl ifanc yn dod o Orllewin Cymru”.
Mae’r gyfraith yn dweud ein bod ni’n gallu gwneud hyn achos bod gennyn ni fuddiant cyfreithiol.

Sut ydyn ni'n cael gafael ar eich gwybodaeth bersonol?

Rydyn ni dim ond yn casglu ac yn storio’ch gwybodaeth bersonol os ydych chi neu’ch rhiant/gofalwr wedi ei rhoi i ni’n uniongyrchol.  Bydd hyn efallai’n digwydd os ydych chi wedi gofyn am dderbyn gwybodaeth neu i ddod i ddigwyddiad.    

Beth ydyn ni'n ei wneud gyda'ch gwybodaeth?

Caiff eich gwybodaeth ei storio a’ch chadw yn swyddfeydd Plant yng Nghymru yng Nghaerdydd a Bangor.  Byddwn ni ond yn defnyddio’ch gwybodaeth os ydych chi wedi dweud y cawn ni a hynny mewn ffordd rydych chi’n gwybod amdani.  Er enghraifft, os ydych chi wedi gofyn am dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau cenedlaethol Cymru Ifanc, yna byddwn ni dim ond yn anfon gwybodaeth atoch chi am ddigwyddiadau cenedlaethol a dim byd arall.

Rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod eich gwybodaeth yn cael ei chadw’n ddiogel ac rydyn ni’n gwirio’n rheolaidd i wneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud hyn yn iawn.

Nid ydyn ni byth yn rhannu nac yn gwerthu’ch gwybodaeth chi i gwmnïau marchnata, ond weithiau rydyn ni yn defnyddio gwasanaethau allanol i anfon gwybodaeth electronig atoch chi. Y cwmnïau rydyn ni’n eu defnyddio i wneud hyn ydy Microsoft, Constant Contact a Survey Monkey.

Gallwch ddarllen mwy am sut mae’r cwmnïau hyn yn cadw’ch data yn ddiogel drwy ddilyn y dolenni.

 1. Microsoft: Defnyddiwn feddalwedd gyfrifiaduro cwmwl i wneud ein gwaith, sy’n cael ei ddarparu gan Microsoft. Mae’r data yn cael ei brosesu yn y DU. Gallwch chi glicio yma i weld ym mha ganolfannau data.
 2. Constant Contact: Rydyn ni’n defnyddio Constant Contact i anfon ein gwybodaeth atoch chi am ein digwyddiadau.  Mae prif swyddfa Constant Contact yn yr Unol Daleithiau a dyna lle mae’r data yn cael ei brosesu. Mae Constant Contact wedi cytuno i ddilyn rheolau Privacy Shield yr Undeb Ewropeaidd -Unol Daleithiau.  Nod y Privacy Shield hwn yw amddiffyn eich data os ydych chi’n byw yn yr UE a bydd eich data yn cael ei anfon i’r UD. Mae polisi preifatrwydd Constant Contact yma. Mae gwybodaeth am Privacy Shield yr UE-UD i’w weld ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd.
 3. Survey Monkey: Weithiau bydd Plant yng Nghymru yn gofyn i chi gwblhau arolwg. Byddwn ni efallai’n gofyn i chi beth rydych yn meddwl am ein gwasanaethau neu fater polisi penodol. Wrth wneud hynny, byddwn ni’n defnyddio Survey Monkey i gasglu’ch ymatebion. Mae Survey Monkey yn prosesu eu gwybodaeth yn yr UE ac yn yr UD. Mae Survey Monkey hefyd wedi cytuno i ddilyn rheoli Privacy Shield yr UE-UD. Cliciwch yma i ddarllen eu polisi preifatrwydd.

Am faint o amser byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Os ydych chi’n gweithio gyda ni’n rheolaidd, byddwn ni’n cadw’ch gwybodaeth am y cyfnod rydych chi’n cymryd rhan gyda ni.  Mae angen i ni wneud hyn i wneud yn siŵr bod modd i ni gysylltu â chi ac anfon gwybodaeth atoch chi am y gweithgareddau a digwyddiadau.

Os ydych chi’n mynychu digwyddiad un-tro ac wedi rhoi eich gwybodaeth i ni, byddwn ni’n ei chadw am 1 flwyddyn ar ôl y digwyddiad.  Ar ôl hyn, byddwn ni’n dileu eich gwybodaeth yn ddiogel.

Byddwn ni’n cadw ac yn defnyddio unrhyw ffotograffau rydyn ni wedi eu tynnu am 2 flynedd.  Ar ôl hyn byddwn ni’n eu dileu.

Ar unrhyw adeg, gallwch chi ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth.  Gallwch chi wneud hyn drwy gysylltu ag unrhyw aelod o staff Cymru Ifanc neu gallwch chi gysylltu â Plant yng Nghymru:

 

E-bost:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ffôn:          029 2034 2434 (dydd Llun – ddydd Gwener, 9am – 5pm) 

Post:          Plant yng Nghymru, 25 Plas Windsor, Caerdydd, CF10 3BZ 

Pan fyddwch chi’n gofyn i ni ddileu eich gwybodaeth, byddwn ni’n gadael i chi wybod ydy hyn yn cael unrhyw effaith arnoch chi.  Er enghraifft, os ydych chi’n gofyn i ni ddileu eich gwybodaeth, ond rydych chi eisiau dod i ddigwyddiad, yna fyddech chi ddim yn gallu dod, achos does dim ffordd i ni gysylltu â chi.  Gallwn ni drafod hyn gyda chi ar y pryd a gallwch chi benderfynu beth rydych chi eisiau ei wneud.

Fwyddwn yn rhannu'ch gwybodaeth ag ynrhyw yn arall?

Fyddwn ni byth yn gwerthu nac yn rhannu’ch gwybodaeth i gwmnïau marchnata allanol.   

Mae Plant yng Nghymru yn gweithio’n galed i gadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel.  Weithiau mae’n bosib y bydd angen i ni brintio’ch gwybodaeth bersonol am ein gwaith ni.  Byddwn ni bob amser yn cadw hyn yn ddiogel.

Ar ôl i ni orffen gyda’r wybodaeth yma, rydyn ni’n gwneud yn siŵr ei bod yn cael ei thaflu’n ddiogel.  Rydyn ni’n gwneud hyn drwy ddefnyddio cwmni rhwygo.  Maen nhw’n ymddwyn ar ein rhan i ddifa’ch gwybodaeth chi.  Enw’r cwmni ydy Taclus a gallwch chi ddarllen mwy am beth maen nhw’n ei wneud drwy glicio yma. (insert link  www.taclusconfidential.co.uk )

Er eich diogelwch a’ch amddiffyniad chi, os ydych chi wedi dweud wrthyn ni bod camdriniaeth plant yn effeithio arnoch chi yna bydd rhaid i ni basio’ch gwybodaeth ymlaen i gorff arall.  Efallai bydd rhaid i ni siarad â’ch arweinydd grŵp lleol, neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol neu’r Heddlu.

Gwefan

Bob tro yr ewch chi i’n gwefan, mae’r wybodaeth ganlynol yn cael ei chasglu’n awtomatig:

 • Dyddiad ac amser eich ymweliad
 • Cyfeiriad IP (sy’n sefyll am Internet Protocol).  Cyfres o rifau ydy hyn sy’n gadael i’ch dyfais gyfathrebu dros y rhyngrwyd
 • Y math o borwr sy’n cael ei ddefnyddio (mae porwr yn rhaglen feddalwedd rydych chi’n ei defnyddio i edrych ar ein gwefan; e.e. Google)
 • Y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw
 • Pa eitemau sy’n cael eu lawrlwytho

Mae’r mwyafrif o gyrff yn casglu’r wybodaeth yma ac mae’n cael ei defnyddio i weld pa dudalennau sy’n fwyaf poblogaidd ac i ddatrys unrhyw broblemau gyda’r gweinydd.

Pan fyddwch chi’n ymweld â gwefan Cymru Ifanc, rydyn ni’n gwneud yn siŵr bod eich ymweliad yn aros yn ddi-enw.  Nid ydyn ni’n cysylltu dim o’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu gyda’ch gwybodaeth bersonol chi.  Mae hyn yn golygu nad ydyn ni’n gwybod enwau’r bobl sy’n defnyddio ein gwefan.

Cofiwch, os ydych chi’n llenwi ffurflen ar-lein, neu’n gofyn cwestiwn drwy’r wefan, yna rydych chi’n rhoi rhywfaint o wybodaeth i ni.  Bydd yn rhaid i ni storio’r wybodaeth yma er mwyn gallu rhoi’r ateb neu’r gwasanaeth rydych chi wedi gofyn amdano yn y ffurflen ar-lein.  Felly, os ydych chi’n gofyn cwestiwn i ni ar-lein, bydd arnon ni angen eich cyfeiriad e-bost a’ch enw.

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni â gwefannau eraill yn aml.  Nid oes gan Cymru Ifanc unrhyw reolaeth dros wefannau eraill ac nid ydym yn gallu bod yn gyfrifol am eu cynnwys. 

Nid ydy pob gwefan yn cadw’ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen eu Polisïau Preifatrwydd eu hun cyn defnyddio eu gwefan.

Polisi Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich dyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan.  Fel arfer maent yn casglu ac yn storio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi iddyn nhw.  Er enghraifft, efallai bod eich cyfrinair neu’ch cyfeiriad wedi eu teipio i mewn yn barod.  Mae hyn achos eich bod chi wedi rhoi’r wybodaeth yma ar y wefan o’r blaen ac mae’r cwci yn ei chofio.

Mae Cymru Ifanc a Plant yng Nghymru yn defnyddio cwcis ar eu gwefannau.  Cliciwch yma i ddysgu mwy a gweld ein polisi cwcis.

Cyfryngau Cymdeithasol

Nid yw Cymru Ifanc yn casglu, yn storio neu’n paru enwau â gwybodaeth bersonol oni bai eich bod wedi rhoi’ch cydsyniad.  Mae hyn yn golygu na fyddwn ni byth yn ceisio paru’ch enw Twitter chi â’ch gwybodaeth bersonol, oni bai eich bod wedi gofyn i ni eu storio gyda’i gilydd.

Mae’n bosib y bydd unrhyw bostiadau neu sylwadau cyfryngau cymdeithasol rydych chi’n eu hanfon aton ni yn cael eu rhannu neu eu hail-drydar yn gyhoeddus (e.e. drwy Facebook/Twitter).

Nid ydy Cymru Ifanc a Plant yng Nghymru yn gyfrifol am sut mae platfformau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio a storio eich gwybodaeth bersonol.  Y peth gorau bob tro ydy darllen Telerau ac Amodau a Pholisïau Preifatrwydd pob platfformau cyn i chi eu defnyddio.  Drwy wneud hynny, rydych chi’n gwybod beth sy’n digwydd i’ch gwybodaeth bersonol.

Gallwch chi weld Polisïau Twitter a Facebook yma

Cliciwch i weld Polisi Preifatrwydd Twitter       https://twitter.com/en/privacy

Cliciwch i weld Polisi Preifatrwydd Facebook https://en-gb.facebook.com/privacy/explanation

Beth ydy’ch hawliau chi?

O dan y cyfreithiau sy’n gadael i ni gasglu a storio’ch gwybodaeth bersonol, mae gennych nifer o wahanol hawliau.  Mae’r cyfreithiau a hawliau hyn yn gymhleth, felly rydyn ni wedi cynnwys dim ond y rhai sy’n berthnasol i chi.

Mae gennych chi’r hawl i weld eich gwybodaeth bersonol

 • Mae gennych chi’r hawl i ofyn i Plant yng Nghymru a ydyn ni’n storio’ch gwybodaeth bersonol
 • Os ydyn ni’n storio’ch gwybodaeth, mae gennych chi’r hawl i weld hyn. Os ydych chi’n gofyn i ni, byddwn ni’n rhoi copi o’ch gwybodaeth bersonol i chi. Mae hyn yn rhad ac am ddim.

Mae gennych chi’r hawl i gywiro’ch gwybodaeth bersonol

 • Os ydych chi’n meddwl bod yr wybodaeth rydyn ni’n ei storio amdanoch chi’n anghywir, yna mae gennych chi’r hawl i ofyn i Plant yng Nghymru ei newid.

Eich hawl i gael eich anghofio

 • Mae hyn jest yn golygu y gallwch chi ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol.
 • Gallwch chi wneud hyn os nad ydyn ni’n dilyn rheolau’r gyfraith.
 • Gallwch chi wneud hyn os ydych chi’n meddwl nad oes arnon ni angen eich gwybodaeth chi bellach.
 • Gallwch chi wneud hyn os nad ydych chi eisiau cymryd rhan yn Cymru Ifanc rhagor.

Os ydy’ch uchod yn wir, mae’n rhaid i Cymru Ifanc ddileu eich gwybodaeth bersonol.

Eich hawl i gludadwyedd data 

 • Mae hyn yn golygu bod gennych chi’r hawl i ofyn i ni roi copi i chi o’ch gwybodaeth bersonol yn electronig. Gallwn ni wneud hyn drwy ei hanfon at eich dyfais neu anfon e-bost atoch chi.

Eich hawl i wrthwynebu

 • Mae gennych chi’r hawl i wrthwynebu’r ffaith ein bod ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol os ydyn ni’n anfon unrhyw wybodaeth farchnata atoch chi. Mae hyn yn golygu y gallwch chi ofyn i ni roi’r gorau i anfon gwybodaeth atoch chi.
 • Hefyd mae gennych chi’r hawl i wrthwynebu’r ffaith ein bod ni’n defnyddio’ch data personol os ydy hynny’n effeithio arnoch chi mewn unrhyw ffordd.

Mae gennych chi’r hawl i gyfyngu prosesu

 • Mae hyn yn golygu bod gennych chi’r hawl i ofyn i ni stopio casglu a storio’ch gwybodaeth bersonol. Os ydych chi’n gwneud hynny, mae’n rhaid i ni gadw’ch enw a’ch cyfeiriad o hyd a chadw nodyn eich bod wedi gofyn i ni stopio casglu gwybodaeth. 

Mae gennych yr hawl i dynnu’ch cydsyniad yn ôl

 • Mae hyn yn golygu ein bod ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol am eich bod chi wedi cytuno (wedi rhoi’ch cydsyniad) i hyn, ond gallwch chi dynnu’ch cydsyniad yn ôl ar unrhyw adeg. Yn syml, gallwch chi ddweud wrthyn ni nad ydych chi eisiau i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth rhagor.
 • I dynnu’ch cydsyniad yn ôl, cysylltwch â:

Plant yng Nghymru

E-bost:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ffôn:          029 2034 2434 (Dydd Llun – ddydd Gwener, 9am – 5pm) 

Post:          Plant yng Nghymru, 25 Plas Windsor, Caerdydd, CF10 3BZ 

Ar ôl gadael i ni wybod, byddwn ni’n stopio defnyddio’ch gwybodaeth am y rheswm wnaethoch chi gytuno iddo’n wreiddiol. 

Os ydych chi eisiau defnyddio unrhyw rai o’ch hawliau, cysylltwch â Plant yng Nghymru.  Gallwch chi wneud hyn drwy’r post, dros y ffôn neu drwy siarad ag aelod o staff Cymru Ifanc.  Byddwn ni’n ymateb i chi cyn gynted â phosib, ond o fewn 28 diwrnod bob tro.

I ddarllen mwy o wybodaeth am eich hawliau, ewch i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) – www.ico.org.uk/.  Bydd yr ICO yn gwneud yn siŵr bod Plant yng Nghymru yn dilyn rheolau’r gyfraith pan fyddwn ni’n casglu ac yn storio’ch gwybodaeth.

Hysbysu am Newidiadau

Os gwnawn newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd, byddwn yn postio’r rhain ar dudalen hafan ein gwefan.  Os bydd unrhyw rai o’r newidiadau hyn yn bwysig neu os byddwn ni’n newid sut rydyn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol, byddwn ni’n cysylltu â chi.  Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi ba newidiadau rydyn ni wedi eu gwneud ac yna gallwch chi ddewis os ydych chi eisiau i ni ddefnyddio’ch gwybodaeth chi yn y ffordd newydd yma.

Byddwn ni bob amser yn glir ac yn agored gyda chi fel eich bod chi’n deall am beth fyddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol.  

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn cael ei wirio’n rheolaidd.  Cafodd ei wirio diwethaf yn Ebrill 2018.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.