YWalesLogo

Newyddion

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018 [C/Ll/A/G.I.] 19/04/18

Dydd Sul 13 Mai 2018 yw Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r diwrnod wedi’i neilltuo i ddathlu pwysigrwydd plentyndod iach a diogelu hawliau a rhyddid plant.

Ar draws y byd mae’r diwrnod yn cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd, y diwrnod a enwebwyd gan y Cenhedloedd Unedig, ond yn y Deyrnas Unedig, cynhelir ef ar 13 Mai, ar ddechrau’r haf, fel bod plant yn cael cyfle i fod allan yn yr awyr agored.

Nod Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yw annog cynifer o bobl â phosibl i amlygu a dathlu hawliau a rhyddid plant, yn ogystal â dathlu gweithgareddau sefydliadau sy’n gweithio i ddiogelu a hybu iechyd a llesiant plant.

I gael rhagor o wybodaeth am ymwneud â’r Diwrnod neu’r gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio, ewch i wefan Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig  yma.

Comisiynydd Plant Cymru yn Cyflwyno Papur Safbwynt ar Addysg Hawliau Dynol [C] 20/04/18

Yn ddiweddar mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi cyhoeddi papur yn amlinellu ei safbwynt ar addysg Hawliau Dynol yn y cwricwlwm newydd.

Mae’r Comisiynydd yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddiwygio’r system addysg, ac yn mynegi awydd i weld gwerthoedd ac egwyddorion hawliau dynol yn cael eu cynnwys fel rhan orfodol o’r cwricwlwm newydd.

Mae’r papur yn egluro barn y Comisiynydd y dylai hawliau dynol fod yn sylfaen ar gyfer y cwricwlwm newydd, gan ddiffinio addysg hawliau dynol, nodi manteision addysg hawliau dynol a mapio integreiddiad hawliau dynol ar draws addysg Cymru.

I ddarllen y papur yn llawn, ewch i wefan y Comisiynydd.

Bil Awtistiaeth (Cymru) Drafft

Mae Paul Davies AC wedi lansio ymgynghoriad ar Fil Awtistiaeth (Cymru) drafft.

Ar ei ffurf bresennol, byddai’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi strategaeth awtistiaeth a chanllawiau ar sut y dylai gael ei defnyddio.

Mae gan Lywodraeth bresennol Cymru Gynllun Gweithredu Strategol Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth, ond byddai’n Bil newydd yn sicrhau y byddai strategaeth awtistiaeth yn gyson, gan gynnwys rhai egwyddorion penodol, hyd yn oed petai’r llywodraeth yn newid.

Seilir y Bil drafft hwn ar ymatebion i ymarfer ymgynghori blaenorol ar y syniadau cyffredinol tu ôl i Fil Awtistiaeth.

Mae’r Bil, a gyflwynwyd ar 22 Chwefror 2018, yn Fil aelod preifat yn dilyn pleidlais a gynhaliwyd gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 17 Ebrill 2018.

I ddarllen rhagor am y Bil a sut i ymateb i’r ymgynghoriad, ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yma. Mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.