YWalesLogo

Newyddion

Ymgynghori ar strategaeth i leihau gordewdra yng Nghymru

Mae Llywodraeth Nghymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar ei strategaeth i leihau ac atal gordewdra yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Nghymru yn nodi bod un o bob pedwar o blant oedran derbyn a chwech o bob deng oedolyn yn ordrwm neu’n ordew. Yn ei ragair, mae’r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, yn pennu ei amcanion, gan ddatgan “nid yw’r llywodraeth hon yn fodlon gadael i ddeiet gwael neu anweithgarwch corfforol fod yn nodweddion diffiniadol bywydau ein plant a’n pobl ifanc.”

Mae’r ymgynghoriad wedi ei nodi mewn pedwar prif thema. Nod yr un cyntaf yw gwella arweinyddiaeth a gweithredu Pwysau Iach; Cymru Iach. Mae’r ail yn bwriadu creu amgylcheddau iachach, gan wneud dewisiadau iach yn haws. Mae’r trydydd yn bwriadu creu lleoliadau iach, er mwyn i bobl gael mynediad i fwyd a gweithgareddau iach. Mae’r pedwerydd yn bwriadu cynnig cyfleoedd i bobl a chymunedau gyflawni a chynnal pwysau corff iach.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 12 Ebrill 2019.

Gallwch ddysgu rhagor o wybodaeth ac ymateb drwy fynd i wefan Llywodraeth Cymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.