YWalesLogo

Newyddion

Mae Cymru Ifanc yn recriwtio Aelodau newydd i’r Bwrdd Prosiect.

Cyflwyniad gan Samuel, y Cadeirydd:

“Samuel ydw i, rydw i’n 16 oed ac rwy’n dod o Flaenau Gwent. Rydw i wedi bod ar y bwrdd ers iddo gael ei ffurfio gyntaf yn 2016, ac fe ges i fy mhenodi’n Gadeirydd ym mis Medi y flwyddyn honno. Fi hefyd yw Maer Ieuenctid Blaenau Gwent. Rydw i wrth fy modd yn gweithio ar y bwrdd, achos mae’n gyfle anhygoel i fynd ati i wella bywydau pobl ifanc ledled Cymru”. 

Dyma alwad i bob person ifanc 11-18 oed sy’n credu’n angerddol mewn Llais Ieuenctid; mae cyfle gwych ar gael i chi!

Yma ym Mwrdd Prosiect Cymru Ifanc bydden ni’n hoffi rhoi cyfle i chi ymuno â ni. Mae 6 lle  NEWYDD J ar gael ar y bwrdd. Os ydych chi’n teimlo y byddech chi’n addas i lenwi un ohonyn nhw, paratowch eich ffurflen gais a’i dychwelyd erbyn 12:00 ganol dydd ar 26 Tachwedd 2018.

Mae bod yn aelod o’r bwrdd yn gyfle anhygoel i feithrin hyder ac ymwneud â gwaith sy’n cael effaith uniongyrchol ar fywydau Pobl Ifanc yma yng Nghymru.

Mae’r rôl yn cynnwys cynghori tîm Cymru Ifanc ynghylch sut mae datblygu, cyflwyno a chraffu ar eu rhaglenni gweithgaredd, cwrdd â Swyddogion Llywodraeth Cymru, ACau, ASau a ffigurau eraill allweddol fel y Comisiynydd Plant a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae’r bwrdd hefyd yn gyfle i gynllunio a chynnal cynadleddau a chyflwyno gweithdai i Bobl Ifanc ledled Cymru.   

Byddwch chi’n ymrwymo i fynychu cyfarfodydd y Bwrdd, sydd fel arfer yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn neu yn ystod gwyliau’r ysgol, ac rydyn ni’n cwrdd o leiaf 6 gwaith yn ystod y flwyddyn! Ar hyn o bryd, rydyn ni’n cwrdd yng Nghaerdydd neu yn Sir Benfro – ond byddwn ni’n talu am eich holl gostau teithio.

Efallai bod y rôl yn swnio fel rhywbeth difrifol, ac mae hynny’n wir, ond mae digon o gyfle i gael hwyl a chwerthin ar hyd y ffordd. Bydd lle ar y bwrdd yn gyfle i chi ddatblygu profiad, atgofion a ffrindiau am oes.

Felly, os ydych chi’n hoffi sŵn y cyfle yma, rhowch wybod i ni.

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rydw i’n edrych ymlaen at ddarllen eich ceisiadau,

Samuel – Cadeirydd Bwrdd Prosiect Cymru Ifanc.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Unwaith bydd yr holl geisiadau wedi dod i law ac mae’r dyddiad cau wedi mynd heibio, bydd yr holl geisiadau’n cael eu trafod gan y Bwrdd Prosiect Pobl Ifanc presennol, a bydd y rhai sy’n cael eu dewis ar gyfer cyfweliad yn cael gwahoddiad i ddod i gwrdd ag aelodau presennol y Bwrdd ar 8 Rhagfyr 2018.

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.