YWalesLogo

Newyddion

‘Peidiwch â Dal yn Ôl’: Adroddiad newydd ar bontio i oedolaeth gan Gomisiynydd Plant Cymru, 11/07/2018 [C]

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, wedi cyhoeddi ei hadroddiad i mewn i bontio i oedolaeth i bobl ifanc ag anableddau dysgu.

Mae’r adroddiad yn casglu profiadau pobl ifanc, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol am yr angen i’r llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus wneud yn siŵr bod nodau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Act 2014 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cael eu gweithredu o ran y gefnogaeth a roddir i bobl ifanc ag anableddau dysgu.

Mae ‘Peidiwch â Dal yn Ôl’ yn adrodd y bu cyfranogiad pobl ifanc mewn cynllunio a gwneud penderfyniadau amdanynt yn isel, a’u bod yn wynebu newidiadau sylweddol mewn cymorth ar ôl troi’n ddeunaw am fod trothwyon gwahanol yn cael eu defnyddio ar ôl yr oedran hwnnw, ymhlith materion eraill.

Mae’r adroddiad yn gofyn bod sicrhau bod pobl ag anableddau dysgu yn gallu cymryd eu lle fel dinasyddion gweithgar yn greiddiol i wasanaethau.

Gallwch ddarllen yr adroddiad yn llawn yma, ynghyd â fersiwn hawdd ei deall, yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.