YWalesLogo

Newyddion

Amddiffyn Perthnasoedd Teuluol: Cyswllt Da Mewn Gofal

Mae Plant yng Nghymru wedi lansio canllaw newydd ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal am gyswllt da mewn gofal.

Gwyddom fod hyn yn fater hanfodol bwysig i blant a phobl ifanc. Mae plant a phobl ifanc eisiau cael llais a’r gallu i leisio eu barn pan fydd penderfyniadau yn cael eu gwneud am ba fath o gyswllt sydd ganddynt. Gwyddom o’n gwaith gyda gofalwyr sy’n berthnasau fod cyswllt yn fater o bwys iddynt hwy hefyd.

Nod y canllaw hwn yw cael plant a phobl ifanc i feddwl am eu trefniadau cyswllt a beth hoffent i’r rhain fod yn ymarferol. Mae’n cynnwys astudiaethau achos enghreifftiol hefyd a dyfyniadau oddi wrth blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o reoli’r materion hyn yn ogystal â chyngor a chefnogaeth os oes eu hangen.

Gofynnom i bobl ifanc beth oedd ffurf cyswllt ‘da’ iddyn nhw – ymhlith y geiriau i ddisgrifio cyswllt da mae diogel, normal, pleserus, hirach, normal, gyda chymorth, croeso, hawdd, dewisiadau, heb fod mor emosiynol.

Gweithiom ni mewn partneriaeth â Lleisiau o Ofal i ddatblygu’r canllaw hwn a disgwyliwn fynd â’r darn yma o waith ymhellach drwy sicrhau bod y mater hwn yn aros ar yr agenda ymhlith rhanddeiliaid allweddol a rhieni corfforaethol ledled Cymru.

Mae ein canllaw i gyswllt yn cydategu ac yn mynd law yn llaw ag adnoddau ychwanegol i bobl ifanc ar bynciau sy’n cynnwys hawliau plant, iechyd a lles, iechyd meddwl, bwyta’n iach ac ymarfer yn ogystal â’n canllaw am asesiadau iechyd.

Mae’r canllaw ar gael ar-lein yn www.childreninwales.org.uk/resources/looked-after-children.

Os hoffech wybod mwy am y prosiect, mae pob croeso i chi gysylltu â ni. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.