YWalesLogo

Newyddion

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 201

Ar 06 Chwefror 2018 bu’r Deyrnas Unedig a gwledydd ar draws y byd yn dathlu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel 2018. Nod y digwyddiad oedd ysbrydoli sgwrs genedlaethol ynghylch defnyddio technoleg yn gyfrifol, yn barchus, yn feirniadol ac yn greadigol. Bu Canolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y Deyrnas Unedig yn cydlynu’r gweithgareddau yn y Deyrnas Unedig ac yn lansio adroddiad ar rôl technoleg ym mherthnasoedd pobl ifanc. 

Fel rhan o’r Adroddiad Cyfeillgarwch Digidol cynhaliwyd arolwg o 2000 o bobl ifanc 8-17 oed ar draws y Deyrnas Unedig. Datgelodd yr adroddiad fod pobl ifanc yn defnyddio amrywiaeth o lwyfannau’n ddyddiol, ac mai Youtube, WhatsApp a Snapchat yw’r tri ar y brig. 

Dywedodd 83% o bobl ifanc eu bod wedi profi pobl yn bod yn garedig wrthyn nhw ar-lein yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ond dywedodd 49% hefyd fod rhywun wedi bod yn gas wrthyn nhw yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Gallwch chi ddarllen mwy am Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y Deyrnas Unedig a’r Adroddiad Cyfeillgarwch Digidol ar eu safle, yma.

Nododd y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies AC, Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel trwy ofyn i rieni yng Nghymru ymwneud yn fwy â gweithgareddau ar-lein eu plant. 

Daeth y rhybudd hwn ar ôl i Arolwg Cenedlaethol Cymru, a gyhoeddwyd yn 2017, ddweud, er bod 95% o blant 7-15 oed yng Nghymru yn defnyddio’r rhyngrwyd gartref, mai 56% yn unig o aelwydydd oedd yn defnyddio hidlwyr rheolaeth rhieni ar eu cysylltiadau rhyngrwyd. Gallwch ddarllen mwy am hyn ar safle Llywodraeth Cymru. 

Cefnogodd Plant yng Nghymru Ddiwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn fwy Diogel trwy ymuno â’r sgwrs ar-lein. Fe wnaethon ni drydar am gyfarfod ein grŵp trawsbleidiol ar y cyd fis Hydref diwethaf. Daeth y Grŵp Trawsbleidiol ar Blant a Phobl Ifanc a’r Grŵp Trawsbleidiol ar Atal Ecsbloetio Plant yn Rhywiol at ei gilydd i drafod diogelwch ar-lein.

Roedd pobl ifanc o Gyngor Ieuenctid Caerdydd yn bresennol i roi eu barn ar ddiogelwch ar-lein, a hwyluswyd hynny gan staff o’n menter cyfranogiad, Cymru Ifanc. Fe ddywedson nhw ei bod hi’n hanfodol gwrando ar brofiadau pobl ifanc ar-lein, ac y dylai rhieni a llunwyr penderfyniadau siarad â nhw a gweithio gyda nhw i sicrhau bod mynd ar-lein yn ddiogel. 

Mae gan Ganolfan Rhyngrwyd Mwy Diogel y Deyrnas Unedig adnoddau cyngor a chymorth ar-lein ar gyfer rhieni, gweithwyr proffesiynol a phlant a phobl ifanc sydd am fod yn fwy diogel ar-lein, gan gynnwys ffyrdd i rieni ddechrau sgwrs. Gallwch weld beth sydd ar gael yma.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.