YWalesLogo

Newyddion

Ymgyrch DYMA FI yn cael ei lansio gan Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru

Mae ymgyrch Byw Heb Ofn, adnoddau Llywodraeth Cymru i ymdrin â thrais yn erbyn menywod, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol wedi lansio “DYMA FI”.

Nod ymgyrch Dyma Fi yw herio’n syniadau am rywedd drwy ofyn i bobl siarad am eu profiadau ar-lein gan ddefnyddio #DymaFi.

Y gobaith yw y bydd yr enghreifftiau cadarnhaol a ddefnyddir yn yr hysbysebion a’r deunyddiau ar gyfer yr ymgyrch-merch fwdlyd yn chwarae gyda lori a dyn ifanc yn ymbincio gyda cholur er enghraifft-yn dangos y gall pawb gyrraedd eu potensial heb gael eu rhwystro gan stereoteipiau o’r rhywiau.

Bydd yr ymgyrch hefyd yn rhan o ymgyrch tymor hwy a fydd yn ehangu i edrych ar achosion a chanlyniadau eraill camdriniaeth a thrais.

Cafodd yr ymgyrch ei datblygu gan Byw Heb Ofn ar y cyd ag arbenigwyd a goroeswyr o Grŵp Cyfathrebu Trais yn Erbyn Menywod, Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol. Roedd hyn yn cynnwys cynrychiolwyr Cymorth i Fenywod Cymru, Bawso, Cymru Ddiogelach, Yr Ymddiriedolaeth Goroeswyr (Sector Trais Rhywiol), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Prifysgol Caerdydd, yr Heddlu, a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi.

Gallwch ddarllen hysbysiad Llywodraeth Cymru am yr ymgyrch yma, gyda dyfyniadau oddi wrth randdeiliaid. Gallwch fynd at wybodaeth yr ymgyrch o wefan Byw Heb Ofn yma.

Mae gwefan Byw Heb Ofn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut i gael help os oes gennych bryderon am gamdriniaeth ddomestig neu drais.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.