YWalesLogo

Newyddion

Ymgyrch DYMA FI yn cael ei lansio gan Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru

Mae ymgyrch Byw Heb Ofn, adnoddau Llywodraeth Cymru i ymdrin â thrais yn erbyn menywod, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol wedi lansio “DYMA FI”.

Nod ymgyrch Dyma Fi yw herio’n syniadau am rywedd drwy ofyn i bobl siarad am eu profiadau ar-lein gan ddefnyddio #DymaFi.

Y gobaith yw y bydd yr enghreifftiau cadarnhaol a ddefnyddir yn yr hysbysebion a’r deunyddiau ar gyfer yr ymgyrch-merch fwdlyd yn chwarae gyda lori a dyn ifanc yn ymbincio gyda cholur er enghraifft-yn dangos y gall pawb gyrraedd eu potensial heb gael eu rhwystro gan stereoteipiau o’r rhywiau.

Bydd yr ymgyrch hefyd yn rhan o ymgyrch tymor hwy a fydd yn ehangu i edrych ar achosion a chanlyniadau eraill camdriniaeth a thrais.

Cafodd yr ymgyrch ei datblygu gan Byw Heb Ofn ar y cyd ag arbenigwyd a goroeswyr o Grŵp Cyfathrebu Trais yn Erbyn Menywod, Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol. Roedd hyn yn cynnwys cynrychiolwyr Cymorth i Fenywod Cymru, Bawso, Cymru Ddiogelach, Yr Ymddiriedolaeth Goroeswyr (Sector Trais Rhywiol), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Prifysgol Caerdydd, yr Heddlu, a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi.

Gallwch ddarllen hysbysiad Llywodraeth Cymru am yr ymgyrch yma, gyda dyfyniadau oddi wrth randdeiliaid. Gallwch fynd at wybodaeth yr ymgyrch o wefan Byw Heb Ofn yma.

Mae gwefan Byw Heb Ofn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut i gael help os oes gennych bryderon am gamdriniaeth ddomestig neu drais.