YWalesLogo

Newyddion

Astudiaeth Gwerth am Arian Archwilydd Cyffredinol Cymru ar Les Pobl Ifanc

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal astudiaeth ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru ar les pobl ifanc.

Bydd ein gwaith yn edrych ar y modd y mae Llywodraeth Cymru yn mynd ati'n strategol i gynllunio gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed. Byddwn yn gofyn 'beth yw'r prif wersi i'w dysgu o ymdrechion Llywodraeth Cymru i ddatblygu dull integredig o wella lles pobl ifanc?’ Byddwn yn edrych y tu hwnt i 'wasanaethau ieuenctid' traddodiadol er mwyn gweld pa mor gydgysylltiedig yw'r modd y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl ifanc, a hynny ledled pob rhan o'r Llywodraeth.

Beth yr ydym yn ei ddisgwyl gennych chi?

Rhan allweddol o'n gwaith yw casglu gwybodaeth am brofiadau pobl ifanc o wasanaethau cyhoeddus. Byddwn yn cynnal ymgyrch ar Facebook ym misoedd Chwefror a Mawrth i gasglu barn pobl ifanc, ond rydym hefyd am glywed gan sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc. Mae gennych ddealltwriaeth werthfawr o'r modd y mae dull gweithredu strategol Llywodraeth Cymru yn effeithio ar bobl ifanc yn eu bywydau bob dydd. Gall eich sefydliad gweithio'n uniongyrchol â phobl ifanc neu weithio â phobl ifanc fel rhan o’r boblogaeth ehangach. Rydym yn gofyn a oes gennych unrhyw storïau y gallwch eu hadrodd ar ran y bobl ifanc yr ydych yn gweithio gyda nhw. Rydym yn edrych am ychydig o baragraffau sy'n cyfleu profiadau pobl ifanc o'r gwasanaethau y maent yn eu defnyddio. Rydym am wybod:

  • A yw pobl ifanc yn cael eu cynorthwyo'n briodol i gael gwasanaethau cyhoeddus?
  • Pa mor dda y mae gwasanaethau gwahanol a gynlluniwyd i gynorthwyo pobl ifanc yn cydweithio â'i gilydd?
  • A oes enghreifftiau lle mae gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc yn gorgyffwrdd, neu feysydd lle y gall pobl ifanc ddisgyn trwy fylchau yn y ddarpariaeth?

Rydym am glywed am y pethau da, yn ogystal â'r pethau nad ydynt, o bosibl, yn gweithio cystal. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i nodi gwelliannau ar gyfer Llywodraeth Cymru, er mwyn gwella profiadau pobl ifanc o wasanaethau cyhoeddus. Efallai y byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon yn ein hadroddiad terfynol, felly peidiwch ag anfon unrhyw wybodaeth atom sy'n adnabod unigolion, neu'n datgelu unrhyw beth o natur sensitif. Bydd yr holl wybodaeth a gyhoeddir gennym yn ddienw.

Byddwch yn gallu gweld ein hymgyrch Facebook o 12 Chwefror 2018 ymlaen ar www.facebook.com/auditwales/

Rydym hefyd yn awyddus i glywed eich barn fel sefydliad am ddull strategol Llywodraeth Cymru o wella lles pobl ifanc:

  • Pa rwystrau y mae eich sefydliad yn eu hwynebu at wella lles pobl ifanc?
  • A fu Llywodraeth Cymru yn glir ynghylch y modd y mae'n bwriadu gwella lles pobl ifanc?
  • A yw Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar y pethau sy'n bwysig neu sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i bobl ifanc?

Sut yr ydym am gael yr wybodaeth?

Byddem yn hapus i gael eich ymateb yn ysgrifenedig yn y lle cyntaf, a hynny erbyn 28 Chwefror. Efallai y byddwn yn eich ffonio yn ddiweddarach er mwyn edrych ar yr wybodaeth y byddwch wedi ei rhoi i ni. Anfonwch eich ymateb yn uniongyrchol ataf yn Swyddfa Archwilio Cymru, a hynny trwy neges e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., neu ffoniwch 02920 320683 os hoffech drafod yr astudiaeth yn fanylach. Er y byddwn, o bosibl, yn defnyddio eich adborth i lywio ein hadroddiad terfynol, gallwn eich sicrhau y byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau unrhyw gyfeiriadau uniongyrchol at eich sefydliad o ran eu cywirdeb ffeithiol, a hynny cyn cyhoeddi'r adroddiad.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.