YWalesLogo

Newyddion

Safonau Cyfranogi

#SafonauCyfranogi

Mae’r Safonau Cyfranogi, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Uned Gyfranogi, wedi eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, wedi’u hysbysu gan ymgynghoriadau gyda phobl ifainc.

Gellir gweld y safonau yma: Safonau Cyfanogiad Cenedlaethol

Noda’r Safonau Cyfranogi y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith safon. Sicrhaodd bod pob un yn adlewyrchu yr ethos seiliedig ar hawliau sy’n hanfodol i weithio â phlant a phobl ifainc.

Mae aelodau o’r Grŵp Tasg a Gorffen Safonau Cyfranogi, ar ran Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogi Cymru Gyfan, yn falch o gyhoeddi lansiad y 7 Safon Cyfranogi Cenedlaethol ar eu newydd wedd.

“Dymunwn bwysleisio pwysigrwydd y safonau a’r cyswllt amlwg sydd ganddynt ag agenda Hawliau Plant yng Nghymru.”

Dilynir lansiad y safonau ar eu newydd wedd gan ganllawiau diwygiedig ar y broses nodau barcut a’r offer hunan-asesiad, i’w defnyddio mewn Awdurdodau Lleol, sydd â thîm arolygu. Anogir sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifainc i ymgymryd â’r broses hunan-asesu i ddangos eu bod yn cwrdd â’r Safonau Cyfranogi yn eu holl waith gyda phlant a phobl ifainc.

Datblygir Siarter newydd gan y gweithgor, yn seiliedig ar dair colofn danategol CCUHP gan ymdrin â Gwarchodaeth, Darpariaeth a Chyfranogi. Bydd yn agored i holl sefydliadu sy’n gweithio â phlant a phobl ifainc yng Nghymru.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.