YWalesLogo

Senedd Ieuenctid y DU

UK SENEDD IEUENCTID

Digwyddiad Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig 2015

Ar 13 Tachwedd 2015, bu Cymru Ifanc yn cefnogi 16 o bobl ifanc o 12 awdurdod lleol i fynychu Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig (UKYP) yn Nhŷ’r Cyffredin yn Llundain.

Y digwyddiad hwn, sy’n cael ei hwyluso gan Gyngor Ieuenctid Prydain, yw penllanw rhaglen blwyddyn o waith, pryd caiff siambr Tŷ’r Cyffredin ei neilltuo ar gyfer pobl ifanc o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ar gyfer diwrnod o drafod.
Cadeirydd y digwyddiad yw Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, y Gwir Anrhydeddus John Bercow AS, a groesawodd y trafodaethau a chanmol y bobl ifanc am chwarae rhan, gan ddweud: “Mae’r nifer uwch nag erioed o bobl yn pleidleisio dros faterion i’w trafod yn eisteddiad blynyddol y Senedd Ieuenctid yn dangos bod hwn yn ddigwyddiad i arddangos pobl ifanc a’r materion sy’n bwysig iddyn nhw. Rwy’n falch bod Tŷ’r Cyffredin yn gallu cynnig y Siambr yn llwyfan i bobl ifanc rannu eu barn.”

Meddai Chris Bryant AS, Dirprwy Arweinydd Tŷ’r Cyffredin: “Rydw i wrth fy modd yn croesawu Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn ôl i Dŷ’r Cyffredin ar gyfer eu cyfarfod blynyddol. Rwy’n gobeithio bod pob Aelod o’r Senedd Ieuenctid yn falch o gael cyfle i gynrychioli eu cyfoedion, ac rwy’n sicr y cânt sesiwn ddifyr a llwyddiannus yn Siambr Tŷ’r Cyffredin.”

Cychwynnodd y gwaith yng Nghymru yn yr haf pan fu fforymau ieuenctid ac ysgolion yn cymryd rhan yn ‘Make your Mark’, ac yn pleidleisio dros bwnc i’w drafod yn Nhŷ’r Cyffredin. Bu’r fforymau ieuenctid hefyd yn pleidleisio dros arweinydd o Gymru i’r drafodaeth.

Ar draws y Deyrnas Unedig, cafwyd cyfanswm o 969,992 o bleidleisiau, a dewisodd y bobl ifanc y pum testun canlynol sy’n effeithio ar eu bywydau:
  • Cyflog byw: dylai pawb fedru byw’n gyfforddus. Dylai pawb sy’n 16 oed a throsodd dderbyn tâl sy’n cyfateb o leiaf i Gyflog Byw o £7.85 yr awr (£9.15 yn Llundain)
  • Cwricwlwm i’n paratoi ni ar gyfer bywyd: dylai ysgolion roi sylw i bynciau sy’n cynnwys cyllid, rhyw a pherthnasoedd a gwleidyddiaeth yn y cwricwlwm
  • Trafnidiaeth: gwneud cludiant cyhoeddus yn rhatach, yn well ac yn hygyrch i bawb
  • Iechyd meddwl: dylai gwasanaethau gael eu gwella gyda help pobl ifanc, a dylai addysg iechyd meddwl fod yn orfodol, a herio stereoteipiau
  • Mynd i’r afael â hiliaeth a chamwahaniaethu crefyddol, yn arbennig yn erbyn pobl Fwslimaidd neu Iddewig: dylai pob person ifanc gydweithio i fynd i’r afael â hiliaeth a mathau eraill o gamwahaniaethu, a sicrhau ein bod ni’n gwybod am beryglon casineb o’r fath
Ar y diwrnod, bu’r bobl ifanc yn trafod p’un o’r rhain ddylai gael ei ddewis yn ymgyrch genedlaethol ar gyfer UKYP yn 2016.

Dewiswyd Alisha Gibbons o Sir Gaerfyrddin yn Arweinydd o Gymru i’r Drafodaeth. Siaradodd Alisha yn erbyn y cynnig dros wneud iechyd meddwl yn ymgyrch genedlaethol ar gyfer y flwyddyn oedd yn dod, ac yn dilyn diwrnod llawn o drafod, dewiswyd cydweithio i frwydro yn erbyn hiliaeth a chamwahaniaethu crefyddol yn ymgyrch genedlaethol.

Yn ogystal â’r pum dadl, cafwyd trafodaeth derfynol dan y teitl ‘My Magna Carta’, lle cyflwynodd 13 o bobl ifanc anerchiad byr ar ystyr hynny iddyn nhw. Katherine Davies o Abertawe oedd cynrychiolydd Cymru ar gyfer y drafodaeth hon.

Yng Nghymru, roedd y bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn gweithdai trafod ym mis Hydref i’w helpu i baratoi ar gyfer y diwrod. Bu’r bobl ifanc a’r gweithwyr ieuenctid oedd yn eu cefnogi yn teithio i Lundain ar y dydd Iau ac yn aros dros nos yn Llundain cyn y diwrnod.

Bu’r holl bobl ifanc oedd yn cymryd rhan yn mwynhau’r profiad cyfan yn fawr, a gwnaeth llawer ohonynt gyfraniad pendant a gwerthfawr i’r trafodaethau. Mae nifer o’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan eisoes yn ystyried gyrfa wleidyddol! Dywedodd un o’r bobl ifanc: “Rwy’n teimlo mod i’n lwcus ac wedi cael fy ngrymuso trwy gael cyfle i gynrychioli pobl ifanc yn fy ardal, ac mae hynny wedi cynyddu fy hyder wrth siarad yn gyhoeddus.”

                                            UKYP1  UKYP2

Digwyddiad Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig 2016

Ar 11 Tachwedd 2016, bu Cymru Ifanc yn cefnogi 18 o Aelodau Cymru o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig oedd yn cymryd rhan yn nhrafodaeth flynyddol y Senedd Ieuenctid yn Siambr Tŷ’r Cyffredin. Cyn y digwyddiad, cynhaliwyd hyfforddiant a thrafodaeth ffug i helpu i baratoi’r bobl ifanc ar gyfer y diwrnod.

Bu 276 aelod etholedig o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig (11-18 oed) o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn trafod y prif faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc, yn dilyn pleidlais ar y materion hynny gan bobl ifanc yn y digwyddiad. Dan gadeiryddiaeth Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, y Gwir Anrh. John Bercow AS, pleidleisiodd aelodau’r Senedd Ieuenctid dros ymgyrchu i gael pleidlais yn 16 oed, a chwricwlwm am oes yn 2017.

Pleidleisiodd 29,819 o bobl ifanc ledled Cymru ar Bapur Pleidleisio Gwnewch eich Marc eleni, a derbyniodd Cwricwlwm i’n Paratoi ar gyfer Bywyd 5,216 o bleidleisiau. Yn ystod y drafodaeth pwysleisiodd Aelodau’r Senedd Ieuenctid bwysigrwydd addysg fyddai’n rhoi iddyn nhw’r wybodaeth angenrheidiol i fyw eu bywydau beunyddiol, gan gynnwys gwybodaeth am iechyd a pherthnasoedd a’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer bywyd pob dydd, fel rheoli arian ac agor cyfrif banc.  Mae cael pleidlais yn 16 oed wedi bod yn destun ymgyrchu a drafodwyd yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ers sawl blwyddyn, a chafwyd anerchiadau llawn angerdd o blaid yr ymgyrch yn Siambr Tŷ’r Cyffredin.

Dewiswyd Cwricwlwm am Oes yn ymgyrch flaenoriaeth. Yn flanorol mae Senedd ieuenctid y Deyrnas Unedig wedi ymgyrchu ar y pwnc hwn ac mae Aelodau’r Senedd Ieuenctid wedi ymgysylltu ag ymchwiliad gan y Pwyllgor Dethol Ieuenctid a menter gan Gyngor Ieuenctid Prydain, a gyflwynwyd mewn partneriaeth â’r Senedd. Sylw aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig oedd bod “Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn ymroddedig i geisio sicrhau cwricwlwm sy’n paratoi pobl ifanc ar gyfer bywyd. Rydym ni’n credu y dylai lle addysg ddinasyddiaeth a’r cwricwlwm gael eu trawsnewid, a’r flwyddyn nesaf bydd Aelodau’r Senedd Ieuenctid yn ymgyrchu i sicrhau bod hyn yn parhau’n flaenoriaeth.”

Yng Nghymru nodwyd datblygu’r Cwricwlwm yn un o flaenoriaethau Cymru Ifanc ar gyfer y flwyddyn, ynghyd â cham-drin domestig a pherthnasoedd iach, a’r rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc, yng nghyswllt llesiant.
ukyp 2016

Lansiad Gwnewch eich Marc 2017

Ar 12 Awst, bydd Cymru Ifanc yn hwyluso lansiad pleidlais gudd Gwnewch eich Marc Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru.

Bydd y bleidlais gudd yn penderfynu pa Aelodau o Senedd Ieuenctid y DU ddylai ddadlau a phleidleisio arno i fod yn ymgyrch iddynt yn 2018. Bydd y ddadl yn digwydd ym mis Tachwedd 2017 o fewn Tŷ’r Cyffredin.

Mae Gwnewch eich Marc yn rhoi cyfle unigryw i estyn allan at bobl ifanc sy’n mynd ymlaen i fod yn ffurfwyr barn ac arweinyddion y dyfodol.

Trwy fforymau ieuenctid a chynghorau, sefydliadau ieuenctid, ysgolion, colegau, ar-lein a thrwy ein cymunedau ledled Cymru byddwn yn estyn allan at bobl ifanc unwaith eto i ddysgu beth sy’n bwysig iddynt.

Mae dau le wedi cael eu cynnig i bob awdurdod lleol yn y digwyddiad uchod - mae hyn yn cynnwys eu Haelod Seneddol Ieuenctid eu hunain (ASI) ac un unigolyn ifanc arall fesul awdurdod lleol, ac eithrio Caerdydd a Rhondda Cynon Taf sy’n cael dau ASI ac un unigolyn ifanc yn seiliedig ar faint poblogaeth.

Bydd y digwyddiad yn cwmpasu gwybodaeth ar SIDU a Gwnewch eich Marc, a chynghorion gorau hefyd ar gyfer sgiliau dadlau a threfniadau ymarferol ar gyfer y Senedd flynyddol ym mis Tachwedd.

Cafodd ychydig dros 30,000 o bapurau pleidleisio eu dychwelyd a’u cofrestru ar gyfer Cymru yn 2016. Roedd hyn yn ganlyniad ardderchog a hoffem gynyddu hyn yn 2017. 

Gallwch ddysgu mwy am Gwnewch eich Marc, ewch i wefan Senedd Ieuenctid y DU yn http://www.ukyouthparliament.org.uk/makeyourmark/.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad yng Nghymru, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.