YWalesLogo

Senedd Ieuenctid y DU

UK SENEDD IEUENCTID

Gwneud Eich Marc 2018

Mae pleidlais Gwneud Eich Marc / Make Your Mark ar gyfer trafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid y DU wedi cael ei lansio heddiw, 22 Awst 2018.

Gwneud Eich Marc yw’r ymgynghoriad mwyaf yn Ewrop â phobl ifanc. Mae’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc 11-18 oed ym mhob rhan o’r DU gymryd rhan a lleisio’u barn drwy helpu i benderfynu beth ddylai aelodau Senedd Ieuenctid y DU ei drafod a phleidleisio amdano fel eu hymgyrch ar gyfer 2019.

Bydd Aelodau’r Senedd Ieuenctid, sydd rhwng 11 a 18 oed, yn cymryd rhan mewn trafodaeth flynyddol yn siambr Tŷ’r Cyffredin, dan gadeiryddiaeth Llefarydd Tŷ’r Cyffredin. Byddant yn trafod pum mater a ddewiswyd drwy bleidlais ymhlith pobl ifanc o bob rhan o’r DU, sef Gwneud Eich Marc, ac yna’n pleidleisio i benderfynu pa ddau fater i’w dewis fel prif ymgyrchoedd Senedd Ieuenctid y DU ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Caiff y papurau pleidleisio ar gyfer Gwneud Eich Marc eu dosbarthu drwy ysgolion, colegau, grwpiau ieuenctid a sefydliadau partner.

Am ragor o wybodaeth ynghylch Gwneud Eich Marc, ewch i:  http://www.ukyouthparliament.org.uk/makeyourmark/.

UKYP Ballot Paper 2018 Welsh PRESS 1

Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig 2017

david abedir
Ar 10 Tachwedd 2017, cynhaliodd Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ei thrafodaeth flynyddol yn Nhŷ’r Cyffredin, San Steffan.

Mae Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc 11-18 oed ddefnyddio’u llais etholedig i gyflawni newid cymdeithasol trwy gynrychiolaeth ystyrlon ac ymgyrchu. Mae Trafodaeth Tŷ’r Cyffredin yn ddigwyddiad blynyddol a drefnir gan UkYP. Mae’r digwyddiad yn dod â rhyw 300 o bobl ifanc (11-18 oed) at ei gilydd o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Etholwyd David Abadir, Aelod y Senedd Ieuenctid dros Gaerdydd, yn Arweinydd Cymru ar y Drafodaeth eleni.

Bu Cymru Ifanc wrthi’n hwyluso cyfranogiad Aelodau Cymru’r Senedd Ieuenctid yn y diwrnod, gan gynnwys trefnu’r bleidlais Gwneud eich Marc yng Nghymru, sy’n gadael i bobl ifanc ddewis pa bynciau fydd yn cael eu trafod. Mae Cymru Ifanc hefyd yn cynnal trafodaethau ffug i baratoi’r rhai fydd yn bresennol ar gyfer y digwyddiad.

Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, y Gwir Anrh John Bercow AS oedd yn cadeirio’r drafodaeth, oedd yn cwmpasu ystod o bynciau; cwricwlwm i baratoi pobl ifanc ar gyfer bywyd, trafnidiaeth, canolbwyntiau profiad gwaith ar gyfer pobl  ifanc 11-18 oed, rhoi’r hawl i bleidleisio i bobl ifanc 16 ac 17 oed, ac amddiffyn pobl LHDT+. Ar ben hynny, nodwyd 50 mlwyddiant dad-droseddoli gwrywgydiaeth yn y Deyrnas Unedig trwy rannu eu myfyrdodau ar fywyd ar gyfer pobl ifanc LHDT+, 50 mlynedd yn ddiweddarach.

Ar ddiwedd y trafodaethau, pleidleisiodd Aelodau’r Senedd Ieuenctid ar eu hymgyrch ar gyfer y flwyddyn nesaf. Penderfynwyd canolbwyntio ar ostwng oed pleidleisio i 16 a chwricwlwm ar gyfer bywyd yn 2018. Bydd yr ymgyrchoedd hyn yn cael eu lansio’n ffurfiol yn niwrnod gweithredu Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ym mis Ionawr 2018.

Hoffen ni longyfarch pawb fu’n cymryd rhan ar y trafodaethau rhagorol, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddigwyddiad y flwyddyn nesa! I ddarllen mwy am y diwrnod, gallwch chi fynd i wefan Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig, sef http://bit. ly/2iCZpoc. Os hoffech chi ddarllen trawsgrifiad swyddogol Hansard o’r trafodaethau, gallwch chi lawrlwytho copi o http://bit.ly/2hHIgZp, a gwylio recordiad o’r drafodaeth ar safle ffrydio byw y senedd, parliamentlive.tv.

Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig 2016

Ar 11 Tachwedd 2016, bu Cymru Ifanc yn cefnogi 18 o Aelodau Cymru o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig oedd yn cymryd rhan yn nhrafodaeth flynyddol y Senedd Ieuenctid yn Siambr Tŷ’r Cyffredin. Cyn y digwyddiad, cynhaliwyd hyfforddiant a thrafodaeth ffug i helpu i baratoi’r bobl ifanc ar gyfer y diwrnod.

Bu 276 aelod etholedig o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig (11-18 oed) o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn trafod y prif faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc, yn dilyn pleidlais ar y materion hynny gan bobl ifanc yn y digwyddiad. Dan gadeiryddiaeth Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, y Gwir Anrh. John Bercow AS, pleidleisiodd aelodau’r Senedd Ieuenctid dros ymgyrchu i gael pleidlais yn 16 oed, a chwricwlwm am oes yn 2017.

Pleidleisiodd 29,819 o bobl ifanc ledled Cymru ar Bapur Pleidleisio Gwnewch eich Marc eleni, a derbyniodd Cwricwlwm i’n Paratoi ar gyfer Bywyd 5,216 o bleidleisiau. Yn ystod y drafodaeth pwysleisiodd Aelodau’r Senedd Ieuenctid bwysigrwydd addysg fyddai’n rhoi iddyn nhw’r wybodaeth angenrheidiol i fyw eu bywydau beunyddiol, gan gynnwys gwybodaeth am iechyd a pherthnasoedd a’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer bywyd pob dydd, fel rheoli arian ac agor cyfrif banc.  Mae cael pleidlais yn 16 oed wedi bod yn destun ymgyrchu a drafodwyd yn Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ers sawl blwyddyn, a chafwyd anerchiadau llawn angerdd o blaid yr ymgyrch yn Siambr Tŷ’r Cyffredin.

Dewiswyd Cwricwlwm am Oes yn ymgyrch flaenoriaeth. Yn flanorol mae Senedd ieuenctid y Deyrnas Unedig wedi ymgyrchu ar y pwnc hwn ac mae Aelodau’r Senedd Ieuenctid wedi ymgysylltu ag ymchwiliad gan y Pwyllgor Dethol Ieuenctid a menter gan Gyngor Ieuenctid Prydain, a gyflwynwyd mewn partneriaeth â’r Senedd. Sylw aelodau Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig oedd bod “Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn ymroddedig i geisio sicrhau cwricwlwm sy’n paratoi pobl ifanc ar gyfer bywyd. Rydym ni’n credu y dylai lle addysg ddinasyddiaeth a’r cwricwlwm gael eu trawsnewid, a’r flwyddyn nesaf bydd Aelodau’r Senedd Ieuenctid yn ymgyrchu i sicrhau bod hyn yn parhau’n flaenoriaeth.”

Yng Nghymru nodwyd datblygu’r Cwricwlwm yn un o flaenoriaethau Cymru Ifanc ar gyfer y flwyddyn, ynghyd â cham-drin domestig a pherthnasoedd iach, a’r rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc, yng nghyswllt llesiant.
ukyp 2016

Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig 2015

Ar 13 Tachwedd 2015, bu Cymru Ifanc yn cefnogi 16 o bobl ifanc o 12 awdurdod lleol i fynychu Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig (UKYP) yn Nhŷ’r Cyffredin yn Llundain.

Y digwyddiad hwn, sy’n cael ei hwyluso gan Gyngor Ieuenctid Prydain, yw penllanw rhaglen blwyddyn o waith, pryd caiff siambr Tŷ’r Cyffredin ei neilltuo ar gyfer pobl ifanc o Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig ar gyfer diwrnod o drafod.
Cadeirydd y digwyddiad yw Llefarydd Tŷ’r Cyffredin, y Gwir Anrhydeddus John Bercow AS, a groesawodd y trafodaethau a chanmol y bobl ifanc am chwarae rhan, gan ddweud: “Mae’r nifer uwch nag erioed o bobl yn pleidleisio dros faterion i’w trafod yn eisteddiad blynyddol y Senedd Ieuenctid yn dangos bod hwn yn ddigwyddiad i arddangos pobl ifanc a’r materion sy’n bwysig iddyn nhw. Rwy’n falch bod Tŷ’r Cyffredin yn gallu cynnig y Siambr yn llwyfan i bobl ifanc rannu eu barn.”

Meddai Chris Bryant AS, Dirprwy Arweinydd Tŷ’r Cyffredin: “Rydw i wrth fy modd yn croesawu Senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig yn ôl i Dŷ’r Cyffredin ar gyfer eu cyfarfod blynyddol. Rwy’n gobeithio bod pob Aelod o’r Senedd Ieuenctid yn falch o gael cyfle i gynrychioli eu cyfoedion, ac rwy’n sicr y cânt sesiwn ddifyr a llwyddiannus yn Siambr Tŷ’r Cyffredin.”

Cychwynnodd y gwaith yng Nghymru yn yr haf pan fu fforymau ieuenctid ac ysgolion yn cymryd rhan yn ‘Make your Mark’, ac yn pleidleisio dros bwnc i’w drafod yn Nhŷ’r Cyffredin. Bu’r fforymau ieuenctid hefyd yn pleidleisio dros arweinydd o Gymru i’r drafodaeth.

Ar draws y Deyrnas Unedig, cafwyd cyfanswm o 969,992 o bleidleisiau, a dewisodd y bobl ifanc y pum testun canlynol sy’n effeithio ar eu bywydau:
  • Cyflog byw: dylai pawb fedru byw’n gyfforddus. Dylai pawb sy’n 16 oed a throsodd dderbyn tâl sy’n cyfateb o leiaf i Gyflog Byw o £7.85 yr awr (£9.15 yn Llundain)
  • Cwricwlwm i’n paratoi ni ar gyfer bywyd: dylai ysgolion roi sylw i bynciau sy’n cynnwys cyllid, rhyw a pherthnasoedd a gwleidyddiaeth yn y cwricwlwm
  • Trafnidiaeth: gwneud cludiant cyhoeddus yn rhatach, yn well ac yn hygyrch i bawb
  • Iechyd meddwl: dylai gwasanaethau gael eu gwella gyda help pobl ifanc, a dylai addysg iechyd meddwl fod yn orfodol, a herio stereoteipiau
  • Mynd i’r afael â hiliaeth a chamwahaniaethu crefyddol, yn arbennig yn erbyn pobl Fwslimaidd neu Iddewig: dylai pob person ifanc gydweithio i fynd i’r afael â hiliaeth a mathau eraill o gamwahaniaethu, a sicrhau ein bod ni’n gwybod am beryglon casineb o’r fath
Ar y diwrnod, bu’r bobl ifanc yn trafod p’un o’r rhain ddylai gael ei ddewis yn ymgyrch genedlaethol ar gyfer UKYP yn 2016.

Dewiswyd Alisha Gibbons o Sir Gaerfyrddin yn Arweinydd o Gymru i’r Drafodaeth. Siaradodd Alisha yn erbyn y cynnig dros wneud iechyd meddwl yn ymgyrch genedlaethol ar gyfer y flwyddyn oedd yn dod, ac yn dilyn diwrnod llawn o drafod, dewiswyd cydweithio i frwydro yn erbyn hiliaeth a chamwahaniaethu crefyddol yn ymgyrch genedlaethol.

Yn ogystal â’r pum dadl, cafwyd trafodaeth derfynol dan y teitl ‘My Magna Carta’, lle cyflwynodd 13 o bobl ifanc anerchiad byr ar ystyr hynny iddyn nhw. Katherine Davies o Abertawe oedd cynrychiolydd Cymru ar gyfer y drafodaeth hon.

Yng Nghymru, roedd y bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn gweithdai trafod ym mis Hydref i’w helpu i baratoi ar gyfer y diwrod. Bu’r bobl ifanc a’r gweithwyr ieuenctid oedd yn eu cefnogi yn teithio i Lundain ar y dydd Iau ac yn aros dros nos yn Llundain cyn y diwrnod.

Bu’r holl bobl ifanc oedd yn cymryd rhan yn mwynhau’r profiad cyfan yn fawr, a gwnaeth llawer ohonynt gyfraniad pendant a gwerthfawr i’r trafodaethau. Mae nifer o’r bobl ifanc a fu’n cymryd rhan eisoes yn ystyried gyrfa wleidyddol! Dywedodd un o’r bobl ifanc: “Rwy’n teimlo mod i’n lwcus ac wedi cael fy ngrymuso trwy gael cyfle i gynrychioli pobl ifanc yn fy ardal, ac mae hynny wedi cynyddu fy hyder wrth siarad yn gyhoeddus.”

                                            UKYP1  UKYP2

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.