YWalesLogo

Lles Emosiynol ac iechyd meddwl

Mae lles emosiynol ac iechyd meddwl bob amser wedi bod yn un o flaenoriaethau Cymru Ifanc.  Caiff y mater ei adnabod fel blaenoriaeth allweddol gan fforymau ieuenctid lleol ac mae’n parhau i gael ei godi gan bobl ifanc.  Mae’r thema yn cyfrannu at y rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc.

LLES

Cyfle Cymru

Beth ydy Cyfle Cymru?

Mae Cyfle Cymru yn wasanaeth sy'n helpu pobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau a / neu gyflyrau iechyd meddwl sydd mewn adferiad neu sydd tuag at ddiwedd eu rhaglen driniaeth i mewn i waith, addysg neu hyfforddiant.

Mae'r prosiect wedi cael ei ariannu am 2 flynedd gychwynnol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac fe’i ddarperir gan aelodau DACW (Datblygu Cymru Gofalgar) yng Ngogledd Cymru, Gwent, Dyfed, y Bae Gorllewinol a Phowys.

Mae Cyfle Cymru yn darparu'r gefnogaeth sydd ei angen i ddod o hyd i'r swydd iawn, cyfleoedd hyfforddiant neu gymwysterau.

Mae'n cynnig:
 • arweiniad un-i-un gan fentor cyfoedion sy'n gallu rhannu ar eu profiadau eu hunain o gamddefnyddio sylweddau, adfer a / neu gyflyrau iechyd meddwl.
 • cymorth cyflogaeth arbenigol, gan gynnwys cyfleoedd i wirfoddoli, a help a chyngor ar sut i chwilio a gwneud cais am swyddi.
Pwy sy'n gymwys?

Gall y gwasanaeth gefnogi unigolion tuag at ac i mewn i waith os ydynt:
 • yn 16-24 oed a nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
 • yn 25 oed neu'n hŷn yn ddi-waith tymor hir neu'n economaidd anweithgar
 • yn byw yng Ngogledd Cymru, Gwent, Dyfed, y Bae Gorllewinol neu Bowys
 • yn gwella o gamddefnyddio sylweddau a / neu broblemau iechyd meddwl
Diffiniad o fod yn ddi-waith tymor hir

Unigolyn sydd wedi bod yn ddi-waith am fwy na 12 mis a bod ganddo/i un neu fwy o'r rhwystrau cymhleth isod:
 • problemau iechyd meddwl a/ neu broblemau camddefnyddio sylweddau
 • sgiliau isel neu ddim sgiliau
 • sydd â chyfrifoldebau gofal neu ofal plant
 • sy’n dod o gartref di-waith
 • sydd â chyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio
 • o gefndir BME (Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig)
Diffiniad o economaidd anweithgar

Person nad ydynt yn rhan o'r gweithlu (yn yr ystyr nad ydynt yn gyflogedig na'n ddi-waith) neu rhywun sydd mewn addysg neu hyfforddiant ar hyn o bryd, yn 25 oed neu'n hŷn, a bod ganddo/i un o'r rhwystrau cymhleth a restrir isod:
 • problemau iechyd meddwl a / neu broblemau camddefnyddio sylweddau
 • sgiliau isel neu ddim sgiliau
 • sydd â chyfrifoldebau gofal neu ofal plant
 • sy’n dod ogartrefi di-waith
 • sydd â chyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio
 • o gefndir BME (Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig)
Sylwer os gwelwch yn dda: rhaid i unigolion fod â naill ai problemau camddefnyddio sylweddau a / neu broblemau iechyd meddwl

Canlyniadau

Mae'r canlyniadau ar gyfer y prosiect fel a ganlyn:
 • cwblhau cwrs heb ei achredu
 • ennill cymhwyster neu dystysgrif sy’n berthnasol i’r gwaith
 • mynd i fyd cyflogaeth gan gynnwys hunan-gyflogaeth
 • yn chwilio am swydd mewn modd gweithredol ar ôl gadael
 • cynyddu cyflogadwyedd trwy gwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle gwirfoddoli
 • mynd i addysg bellach
 • mewn cyflogaeth 6 mis ar ôl gadael
Cysylltwch â ni

Os hoffech gyfeirio at y prosiect neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni. Mae’r manylion cysylltu isod:

0300 777 2256
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.dacw.co.uk
Lawrlwythwch y poster yma.

cyfle cymru

Byw Heb Ofn

Mae Cymru Ifanc yn dod ynghyd gyda Byw Heb Ofn i lunio taflen gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc am Berthnasoedd Iach, fel rhan o ymgyrch Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru.
FC2695 Domestic Abuse Young People A4 flyer FINAL WEL 00000002 1

Mae’r daflen yn cynnwys cysylltiadau â fideos sydd wedi cael eu datblygu i’ch helpu i ddeall rhai o’r ystyriaethau mewn perthynas â chamdriniaeth ddomestig a pherthnasoedd iach. Gallwch chi gael cip ar y rheiny yma:

Caniatad/consent:
https://www.youtube.com/watch?v=QvzM4dTUj2s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7-s-OkvLVps&feature=youtu.be

Rheolaeth/control:
https://www.youtube.com/watch?v=KNlyMXab3b4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pY2A4bX5F7o&feature=youtu.be

Byddem ni wrth ein bodd i glywed eich barn chi am y fideos felly beth am gysylltu â ni gyda’ch sylwadau.

Hefyd mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu cyfres o bosteri gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o gamdriniaeth ddomestig ymhlith pobl ifanc – cymerwch gip ar y rhain yma hefyd!

Am ragor o wybodaeth am ymgyrch Byw Heb Ofn, ewch i: livefearfree.gov.wales lle gwelwch chi gyngor i’r sawl sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig, trais rhywiol a ffurfiau eraill o gamdriniaeth hefyd.

Os credwch fod rhywun yn dioddef camdriniaeth ddomestig, neu os ydych yn ddioddefwr eich hunan, ffoniwch linell gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800. Llinell gymorth 24 awr gyfrinachol yw hon sy’n rhad ac am ddim.

Cadwch lygad allan am ragor o wybodaeth am waith Cymru Ifanc am Berthnasoedd Iach!

FC2703 Live Fear free Poster Updates OCT 2015 TABLE
FC2703 Live Fear free Poster Updates OCT 2015 MUSIC
FC2703 Live Fear free Poster Updates OCT 2015 DRINKS

Digwyddiad Hawl i Holi Cymru Ifanc

Ym mis Hydref 2017, cynhaliodd Cymru Ifanc ddigwyddiad Hawl i Holi yng Nghaerdydd. Roedd hwn yn gyfle i bobl ifanc holi panel, a oedd yn cynnwys Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a Chomisiynydd Plant Cymru, am faterion a oedd o bwys iddyn nhw.

Gallwch wylio ein fideo o'r digwyddiad isod:
https://vimeo.com/244794384

A fersiwn byrrach yma:
https://vimeo.com/244793856

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.