YWalesLogo

 • Lleisiau pobl ifanc

  "Dewison ni droseddau casineb achos mae hynny’n beth mawr erioed ond rwy’n credu ei fod wedi mynd yn bwysicach byth eleni"

 • Lleisiau pobl ifanc

  "O ran bwlio cafodd trafodaethau eu cynnal am fwy o
  gefnogaeth a chysylltiadau ag iechyd meddwl, a dod yn fwy ataliol"

Gwrthfwlio


Mae gwrthfwlio yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i bobl ifanc sy’n ystyried bwlio yn fater sy’n peri pryder mawr.  Teimla pobl ifanc bod angen mwy o addysg ac ymwybyddiaeth o effaith bwlio, yn ogystal â chysylltiadau cryfach rhwng cymunedau, gwasanaethau cymunedol ac ysgolion i atal bwlio ac i fynd i’r afael â’i effeithiau yn y modd gorau posib.

GWRTH-FWLIO & THROSEDD CASINEB

Wythnos Gwrthfwlio 2016 - #BwlioGwneudynewid Arolwg

Diolch am edrych ar ein tudalen a chefnogi wythnos gwrthfwlio 2016!

Gallwch chi gymryd rhan mewn dau arolwg:
 • Os ydych chi eisiau siarad am eich barn am fwlio/eich profiadau o fwlio yn yr ysgol/y coleg cliciwch yma i weld y Gymraeg / Saesneg
A/NEU
 • Os ydych chi eisiau siarad am eich barn am fwlio/eich profiadau o fwlio mewn clwb rydych chi’n mynd iddo y tu allan i oriau ysgol, er enghraifft; clwb ieuenctid, clwb ar ôl ysgol, sgowtiaid, geidiau, chwaraeon, cliciwch yma i weld y Gymraeg / Saesneg
Mae’r cwestiynau yma wedi cael eu gosod gan bobl ifanc Rhwydwaith Gwrthfwlio Cymru Ifanc – cwestiynau maen nhw’n teimlo ei bod hi’n bwysig eu gofyn nhw’n uniongyrchol i bobl ifanc 11 oed a throsodd!

Rhannwch nhw gyda’ch ffrindiau yn yr ysgol, y coleg ac unrhyw glybiau rydych chi’n mynd iddyn nhw, er mwyn i ni fedru casglu barn cynifer o bobl â phosib.

Rydyn ni angen hefyd i ysgolion, colegau a chlybiau ein helpu ni gyda hyn trwy gynyddu ymwybyddiaeth o’r arolwg gyda’r bobl ifanc maen nhw’n gweithio gyda nhw – helpwch ni i sicrhau bod yr ymgyrch hon yn llwyddo!

Dyddiad cau: 12 Rhagfyr 2017

Mae rhagor o wybodaeth am wythnos gwrthfwlio ar gael yma!


Y camau nesaf ar gyfer Rhwydwaith Gwrthfwlio Cymru Ifanc

Bydd cyfle cyffrous i ysgolion, colegau a chlybiau gymryd rhan mewn gwaith ymchwil yn gynnar y flwyddyn nesaf – byddwn ni’n gallu darparu ymatebion manwl wedi’u teilwra i’ch lleoliad. I fynegi diddordeb yn y cyfle cyffrous hwn, cofrestrwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Os hoffech chi gael hyfforddiant ar Hawliau Plant neu Gyfranogiad, cysylltwch â ni ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Wythnos gwrth-fwlio 2016

Llywodraeth Cymru - Wythnos gwrth-fwlio 2016

Bydd yr wythnos Gwrth-fwlio yn cael ei gynnal 14 i 18 Tachwedd 2016.

Rydym yn parhau â nod ein hymgyrch i sicrhau mai busnes pawb yw bwlio.

Mae Llywodraeth Cymru yn credu y dylai pawb gael y grym i ddelio â bwlio.

Yn gyntaf mae angen i bawb allu deall ac adnabod bwlio. Fel arfer mae gan bob ymddygiad bwlio y pedwar nodweddion canlynol:
 • Mae fel arfer mae'n ailadroddus a pharhaus.
 • Mae'n fwriadol niweidiol.
 • Mae'n cynnwys anghydbwysedd grym, gan adael i rywun deimlo'n ddiymadferth i'w atal neu ei roi terfyn arno.
 • Mae'n achosi teimladau o drallod, ofn, unigrwydd a diffyg hyder yn y rhai sydd ar y diwedd derbyn.
Canfyddwch rhagor yma.Meic - Cystadleuaeth: Mae Bwlio Yn Fusnes Pawb

Dyna’r neges ar gyfer wythnos gwrth-fwlio (14-18fed Tachwedd) ac rydym eisiau dy help di i’w hyrwyddo.

Mae bwlio yn gallu bod yn brofiad personol iawn. Mae rhywbeth sydd yn ‘banter’ i un person yn gallu bod yn bwlio i rywun arall. Rydym eisiau gwybod beth mae bwlio yn ei feddwl i ti.

Disgrifia bwlio yn dy eiriau di, gan gychwyn gyda #MaeBwlio

Mynega hyn mewn unrhyw ffordd yr hoffet: gall fod yn frawddeg neu’n air sengl. Gall fod yn hunlun, llun, fideo, cân... gellir ei deipio, ei ysgrifennu â llaw, peintio... penderfyna di!

Byddem yn rhannu’r rhain ar Instagram, Facebook a Twitter (gallant fod yn ddienw os wyt ti eisiau).

Canfyddwch rhagor yma.

Meic will be posting more information using the official hashtags (#AB2016 // #GF2016) here.Groundbreaking Anti Bullying Film Set to Play Vital Role in
Preventing Bullying in UK Schools
- Film Set for 12 November Debut -

A new anti-bullying film that could play a vital role in transforming the way schools, youth services, charities and community groups across the UK deal with the current bullying epidemic will receive its premiere at a special screening event on 12 November at The Gwyn Hall, Neath.

The 45 minute long film - My Life As A Bully – is a mix of mockumentary and drama, produced by Port Talbot-based educational film and theatre company, Firehorse Productions.

Released in time for National Anti-Bullying Week 2016, which is coordinated by The Anti-Bullying Alliance, the film will help both adults and young people aged between 7 and 13 recognise, prevent and take action against bullying. Statistics featured by the Anti Bullying Alliance from the TellUs4 national report quote 46% of children and young people in England and Wales having said they had been bullied at some point whilst at school. 25% of children and young people said they worried about bullying.

In Wales, Cabinet Secretary for Education, Kirsty Williams, agreed a new programme of work for 2016-17 to strengthen responses to address bullying. The work programme includes collaboration with key stakeholders including schools, local authorities, children, young people, parents and carers to heighten the profile of the Welsh Government anti-bullying messages and find out to better support schools, learners and their families and support networks to tackle bullying.

Cabinet Secretary for Education, Kirsty Williams said, “I am committed to do all within my power to ensure no child or person should have to put up with bullying in our schools.

“Anti-bullying week 2016 provides us with further opportunity to raise awareness of this important issue. This year we will continue to support efforts across Wales with a range of anti-bullying material and resources aimed at pupils, parents and teachers. It is important we continue to work to spread the message that bullying is everyone’s business and will not be accepted. We all have a vital role to play to promote tolerance and understanding and to ensure our learners feel safe and valued.”

Firehorse Productions, a core member of The Anti-Bullying Alliance, has an established reputation of producing innovative bullying awareness and prevention work and My Life As a Bully has the support of Baroness Newlove, the UK Victims’ Commissioner, who is delivering the introduction to the film.

Victims' Commissioner Baroness Newlove said:
"It is not right that almost half of children and young people say they have experienced bullying at school - we need to make sure they can learn in a safe environment and not feel isolated or victimised by others. This film rightly raises awareness to bullying, as the impact can be traumatic and often continues into adulthood. So let’s stand up for others and take action against this issue.”

My Life As A Bully has involved students from Dyffryn Comprehensive in Port Talbot and members of the surrounding community to work alongside professional actors and crew.

The film’s story, which highlights the experience of a young person who, through a series of mishaps and information is treated as a bully herself, and soon discovers the pitfalls and hurt that bullying behaviour causes. The script has been written for young viewers to relate to and aims to make a real and lasting impact on the issue of bullying. The film is accompanied by a comprehensive educational resource pack, in line with the national curriculum.

Denise Francis, Founder Member and Artistic Director of Firehorse Productions said
“At Firehorse we are committed to offering practical solutions to tackling the bullying problem. Pupils from Dyffryn Comprehensive are at the heart of the production, which offers an unique and often humorous take on the issue. It aims to empower young people about the importance of speaking out against the injustices of bullying. Equipping them with the knowledge they need to deal with situations appropriately as featured in the film, is close to my heart.”

For more information about My Life As A Bully and see the official trailer please visit www.firehorsefilm.com.

For updates, follow @mylifeasabully1 on Twitter and www.facebook.com/firehorsetheatre on Facebook.

Rhwydwaith Gwrthfwlio Cymru Ifanc

Yn dilyn ymlaen o ymgyrch yr wythnos Gwrthfwlio, #sayno #bullyingmustgo, bu aelodau’r rhwydwaith yn trafod effaith ymgyrch 2015 a’r opsiynau ar gyfer Wythnos Gwrthfwlio 2016. Roedd y bobl ifanc yn cytuno bod:
 • Y neges gwrthfwlio ddim yn cyrraedd yr athrawon, y gweithwyr ieuenctid ac ati sydd angen gwybod
 • Mae angen i oedolion ymrwymo i’r wythnos gwrthfwlio a rhannu’r neges
 • Angen rhoi gwybod yn gynharach pa adnoddau sydd ar gael ar gyfer yr wythnos gwrthfwlio
 • Angen i weithgareddau gwrthfwlio ddigwydd ar hyd y flwyddyn, nid yn ystod un wythnos yn unig
Yn sgîl y pwyntiau hyn, awgrymwyd y dylai ymgyrch Llywodraeth Cymru ‘Mae Bwlio’n Fusnes i Bawb’ ac ymgyrch Cymru Ifanc #sayno #bullyingmustgo aros yr un fath i helpu i gadw’r proffil yn amlwg. Mae modd ei ddefnyddio hefyd ar hyd y flwyddyn, a gellir adeiladu arno o flwyddyn i flwyddyn, fel ei fod yn dod yn fwy adnabyddus. Mae Grŵp Arweinyddiaeth Gwrthfwlio Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru wedi gofyn am farn pobl ifanc ar yr Wythnos Gwrthfwlio yn y gorffennol a’r dyfodol, a bydd y syniadau hyn yn cael eu cyflwyno iddyn nhw.

Croesawodd y bobl ifanc gynnig Grŵp Atal Bwlio Plant yng Nghymru i gynnal arolwg gwrthfwlio Cymru gyfan a fyddai’n arwain i mewn i Wythnos Gwrthfwlio 2016. Bu’r bobl ifanc yn trafod y cynnig hwn mewn grwpiau ac yn cyflwyno’u syniadau ar gyfer datblygu arolwg dan arweiniad pobl ifanc, wedi’i fwriadu ar gyfer plant a phobl ifanc ledled Cymru.

Bydd aelodau Rhwydwaith Gwrthfwlio Cymru Ifanc yn gweithio’n agos gydag ymchwilwyr i lunio’r arolwg yn ystod y misoedd nesaf. Os hoffech chi fod yn rhan o hynny, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Wythnos Gwrthfwlio 2015

Ym mis Tachwedd 2015, fe fuon ni’n hyrwyddo Wythnos Gwrthfwlio – Mae Bwlio’n Fusnes i Bawb. Ar y cyd, bu Rhwydwaith Gwrthfwlio Cymru Ifanc a’r Grŵp Atal Ymddygiad Bwlio yn llunio ymgyrch cyfryngau cymdeithasol oedd yn defnyddio Thunderclap a phecyn adnoddau i ysgolion, clybiau ieuenctid a chylchoedd chwarae, i gynyddu ymwybyddiaeth o Wythnos Gwrthfwlio. Cyrhaeddodd yr ymgyrch Thunderclap #sayno #bullyingmustgo y targed, gan i’n neges gyrraedd dros 180,000 o gysylltiadau! Bu mwy na 600 o bobl yn edrych ar yr adnodd, a bu llawer o ysgolion a fforymau ieuenctid yn trydar eu neges #sayno. Diolch i bawb a fu’n cymryd rhan ac yn helpu i sicrhau bod yr ymgyrch hon yn llwyddo!

Bydd Rhwydwaith Gwrthfwlio Cymru Ifanc yn parhau i gael ei ddatblygu yn 2016, ac eto bydd yn canolbwyntio ar sut gallwn ni, trwy weithio ochr yn ochr â’r Grŵp Atal Ymddygiad Bwlio a Llywodraeth Cymru, adeiladu ar lwyddiant ymgyrch eleni, gan gyrraedd uchafbwynt mewn dathliad o’r gwaith ar gyfer Wythnos Gwrthfwlio 2016. Os oes gennych chi bobl ifanc yn eich grŵp/fforwm/cyngor ysgol sydd â diddordeb byw mewn gwaith gwrthfwlio, cysylltwch â ni i gael gwybod sut mae cymryd rhan.

Ymhlith y syniadau ar gyfer gwaith ar y cyd yn y dyfodol mae llunio arolwg sy’n casglu profiadau a barn plant a phobl ifanc ledled Cymru, gan fynd ati i ddadansoddi’r anghenion ar gyfer gwefan gwrthfwlio genedlaethol a allai gynnal cronfa ddata o sefydliadau cefnogi, ymchwil, gwybodaeth ac ati – gan grynhoi data i ffurfioli’r hyn rydyn ni’n ei wybod hyd yma a chanfod ble mae angen i ni ganolbwyntio wrth ymchwilio yn y dyfodol ac, yn olaf, ddatblygu dull gweithredu cydlynus o ran Hawliau Plant, nid yn unig ar draws ysgolion, colegau, canolfannau ieuenctid a chymunedau, ond hefyd ar draws meysydd gwaith megis gwaith ieuenctid, Ysgolion Iach, cyfranogiad, cwnselwyr ysgol a chydlyniant cymunedol.

sayno1

PEOPLE ARE GAY, GET OVER IT

Mae un o gynrychiolwyr Cyngor Ieuenctid Conwy wedi helpu i greu’r fideo yma er mwy brwydro yn erbyn defnydd y gair Hoyw mewn ffordd negyddol yn eu hysgol.

People are gay get over it

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.